•   Mayıs 24, 2014

Arda’nın eski aşkı Çalık’ın arabasında

Evren ABDULLAHOĞLU– Kısa süre önce dost ortamında tanışan ikili, önceki gece sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Mekan çıkışında ise arabalarına binerken objektifimizden kaçamadılar.

Aslıhan Doğan, bir süre önce de Atletico Madrid’in ve milli takımın yıldız oyuncusu Arda Turan ile birlikteydi.

ardasevgilisi1Milli futbolcu Arda Turan’ın eski sevgilisi olan Aslıhan Doğan’la Mahmutcan Çalık’ın arkadaşlığını SÖZCÜ Pazar ortaya çıkardı.

Son dö­nem­ler­de çap­kın­lık­la­rıy­la adın­dan söz et­ti­ren Mah­mut­can Ça­lık, mil­li fut­bol­cu Ar­da Tu­ra­n’­ın es­ki sev­gi­li­si olan sos­ye­tik gü­zel As­lı­han Do­ğan’la da objektifimize yakalandı.

ardaeskiarabaKı­sa bir sü­re ön­ce bir ar­ka­daş or­ta­mın­da ta­nı­şan Ça­lık ile Do­ğan ön­ce­ki ge­ce git­tik­le­ri bir bar­da geç sa­at­le­re ka­dar eğ­len­di. Yanlarında ortak dostlarıyla birlikte git­tik­le­ri me­kan­dan  sa­ba­hın ilk ışık­la­rın­da ay­rıl­dı­lar. O akşam ilk kez ko­ru­ma­sız dı­şa­rı­ya çı­kan Mahmutcan Ça­lık, yeni arkadaşı As­lı­han Do­ğa­n’­la me­kan çı­kı­şı ara­ba­sı­na bin­di­ği sı­rada SÖZ­CÜ Pa­zar ob­jek­ti­fi­ne ya­ka­lan­mak­tan kur­tu­la­ma­dı. Çalık’ın dostları daha sonra “Onlar sadece arkadaş” dedi.