•   Kasım 30, 2014

Baş döndüren gizemli Endülüs

Endülüs, üç büyük dinin imzasını taşıdığı için gizem içeriyor… Cervantes’in Don Kişot’una, Mozart’ın Don Giovanni’sine ilham kaynağı olan şehir keşiflere açık…

 

Za­rif kent Se­vil­la­’da Çin­ge­ne Ma­hal­le­si­’n­de so­ka­ğa dö­kü­lüp dans eden­le­ri sey­re­de­rek, fla­men­ko­ya ve eğ­len­ce­ye do­ya­cak­sı­nız. Mi­lat­tan ön­ce al­tın­cı yüz­yıl­da uçu­rum ka­ya­lık­lar üze­rin­de in­şa edi­len Ron­da ve pal­mi­ye ağaç­la­rıy­la çev­ri­li sa­hil şeh­ri Mar­bel­la gö­rü­le­cek yer­ler ara­sın­da.

 

El Ham­ra Sa­ra­yı

 

İs­pan­ya­’nın on ye­di özerk böl­ge­sin­den bi­ri olan, yüz­yıl­lar bo­yu kül­tür ve bi­lim ala­nın­da dün­ya­ya ön­cü­lük eden En­dü­lüs şim­di­ler­de Av­ru­pa­’nın yal­nız ve unu­tul­muş me­de­ni­ye­ti ola­rak ta­nım­la­nı­yor. An­cak İs­pan­yol­ca­’da nar an­la­mı­na ge­len, Rö­ne­sans ih­ti­şa­mın­da­ki Gra­na­da ise İs­lam mi­ma­ri­si­nin en gü­zel ör­nek­le­rin­den El Ham­ra Sa­ra­yı­’na ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.

 

İSMİ KERPİÇTEN GELİYOR

 

Gra­na­da­’ya git­ti­ği­niz­de kesinlikle gör­me­niz ge­re­ken yer El­ Ham­ra Sa­ra­yı. El Ham­ra Arap­ça­’da kır­mı­zı an­la­mın­da. İsim, sa­ra­yın ya­pı­mın­da kul­la­nı­lan ker­piç­ten kay­nak­la­nı­yor.

 

endulus-2

 

Etkİleyİcİ bahçeler

 

Ay­rı­ca Arap­la­r’­ın Cen­net-ül Arif de­dik­le­ri ve İs­pan­yol­la­r’­ın Ge­ne­ra­li­fe ola­rak çe­vir­dik­le­ri bah­çe­ler ger­çek­ten et­ki­le­yi­ci. Yı­lın çe­şit­li dö­nem­le­rin­de kon­ser­le­rin ol­du­ğu Al­ham­bra kı­sa bir sü­re ön­ce­si­ne ka­dar İs­pan­ya­’nın en çok zi­ya­ret­çi çe­ken tu­ris­tik me­ka­nı. Gra­na­da­’nın ta­ri­hi çok es­ki ol­ma­sı­na rağ­men ka­la­ba­lık ol­ma­yan kü­çük bir şe­hir. Dar so­kak­la­r­da ge­zin­ti yap­mak çok hoş.

 

Nerede kalınır?

 

Carmen Hotel, Granada Hotel Saray Hotel Inglaterra, Granada Casa Miravalle Apartamentos Hotel Inglaterra

 

Nasıl gidilir?

 

THY’nin İstanbul’dan Malaga seferleri başladı. İberia Havayolları da Barcelona aktarmalı olarak Sevilla’ya uçuyor.