•   Kasım 23, 2014

Bebek bakımıyla ilgili ‘yanlış’ bildikleriniz!

Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onları büyütürken hemen her tavsiyeden etkileniriz. Peki bunlar ne derece doğru? İşte yanıtları…

 

Bu ço­cuk bes­len­mi­yor, sü­tüm yet­mi­yor di­ye er­ken dö­nem­de kar­ma bes­len­me­ye ge­çi­yor mu­yuz? Ki­lo al­sın di­ye ge­rek­siz ye­re bes­len­me­yi art­tı­rıp ile­ri­de do­ğa­bi­le­cek sağ­lık so­run­la­rı­na ze­min mi ha­zır­lı­yo­ruz? İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ba­şak Nam­dar Çe­lik­kan, be­bek ba­kı­mıy­la il­gi­li so­ru­la­rı yanıtladı…

 

Bebeğim bütün gün uyuyor

Bebeklerin büyümek için uykuya ihtiyaçları vardır. Günde ortalama 16 saat uykuda geçirirler. İlk başta gündüzleri daha sık olmak üzere beslenmek için sık sık uyanırlar. Bu uyku düzeni bebeğe göre gündüz 2-3 saat, gece 6-8 saat olarak değişebilir. Önemli diğer bir nokta ise yeni doğanların sırtüstü uyumalarıdır. Bu pozisyon hem daha güvenli hem de sağlıklıdır. Böylece ani bebek ölümü ve boğulma riskleri de azalmaktadır.

 

Çok ağlıyor sütüm yetmiyor!

Bebeklerin her ağlaması açlık ağlaması değildir. Anne sütü alan bir bebek günde 4-5 kez bezini dolu dolu ıslatıyor ise süt yeterlidir. Doktor kontrolünde ayda en az 500-600 gram alıyor ise süt yeterlidir, ek beslenmeye gerek yoktur. Gaz sancıları da ağlamaya, huzursuzluğa sebep olmaktadır. Fazladan verdiğiniz her beslenme gaz şikayetlerini daha da artırabilmektedir.

 

Üşümesin diye sıkı giydirdim

Bebekler kolay kolay terlemezler, doğrudan sıvı kaybederler. Fazladan giydirmenin faydası yerine zararı vardır, aşırı ısınma ve ani bebek ölümüne yol açabilir. Önerilen siz ne giyiyor iseniz bir fazlasını giydirmenizdir. Oda sıcaklığı da 20-22 derecede tutulmalıdır.

 

Bebekler suya ne kadar ihtiyaç duyar?

İlk 6 ay be­bek­le­rin faz­la­dan su­ya ih­ti­ya­cı yok­tur. An­ne sü­tü­nün yüz­de 88’i za­ten su­dan oluş­mak­ta­dır. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar çok sı­cak­lar­da bi­le be­be­ğin su­ya ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Ka­tı gı­da­la­ra ge­çiş ile su ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mak­ta­dır.

 

Kabız oldu, ne yapmalıyım?

Be­bek sa­de­ce an­ne sü­tü alı­yor ise ace­le et­me­ye ge­rek yok­tur. Be­bek­te ka­rın şiş­li­ği ve kus­ma yok ise 5-7 gün bek­len­me­li­dir. Ba­zen bu sü­re da­ha da uza­ya­bi­lir.

 

Sütüm çok az, artmıyor!

Sü­tü ar­tır­mak için an­ne­nin ön­ce­lik­le hu­zur­lu ve ra­hat ol­ma­sı ge­re­kir. Gün­lük sı­vı tü­ke­ti­mi özel­lik­le re­ze­ne ça­yı tü­ke­ti­mi ar­tı­rıl­ma­lı. Ya­pı­lan ba­zı ça­lış­ma­lar­da faz­la mik­tar­da re­ze­ne ça­yı­nın tü­ke­til­me­si ile süt üre­ti­mi­nin art­tı­ğı gös­te­ril­miş. Ay­rı­ca pro­te­in ağır­lık­lı bes­len­me sü­tün hem mik­ta­rı hem de ka­li­te­si­ni ar­tı­rı­yor. Ve em­zir­me­li­dir, be­bek eme­rek süt üre­ti­mi­ni uyarır.

 

Eyvah ishal oldu!

An­ne sü­tü alan bir be­be­ğin is­hal ol­ma­sı na­dir­dir. An­ne sü­tü­nün haz­mı çok ko­lay­dır. Her bes­len­me son­ra­sı su­lu dış­kı­la­ma ola­bi­lir, bu is­hal de­mek de­ğil­dir. Ge­nel­lik­le her bes­len­me sı­ra­sın­da ba­ğır­sak ha­re­ke­ti ol­mak­ta­dır. Eğer be­bek ma­ma alı­yor­sa en­fek­si­yon ris­ki art­mak­ta­dır. Ha­zır­la­dı­ğı­mız su çok önem­li­dir. Ayrıca hij­ye­nik olmalı.