•   Kasım 9, 2014

Çek­me­yin ce­za­lı­yım

Ev­ren AB­DUL­LA­HOĞ­LU / SÖZCÜ

Olcan Adın yüzünü gizleyen yanındaki bayan arkadaşıyla Boğaz’da arabasıyla tur atarken objektifimizden kaçamadı.

Ön­ce­ki ge­ce bir ba­yan ar­ka­da­şı ile Be­bek-Sa­rı­yer sa­hil yo­lun­da tra­fik­te ka­me­ra­la­ra ya­ka­la­nan Ga­la­ta­sa­ray­lı Ol­can Adı­n’­ın kız ar­ka­da­şı pa­nik­le ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şır­dı. Sı­kı­şan tra­fik­te flaş­la­rın pat­la­ma­sı ile araç içe­ri­sin­de sak­lan­ma­ya ça­lı­şan fut­bol­cu­nun kız ar­ka­da­şı şe­kil­den şe­ki­le gir­di. Gö­rün­tü alan ka­me­ra­la­ra “Ce­za­lı­yım ben, çek­me­yin be­ni” di­yen fut­bol­cu, açı­lan tra­fik­ten fay­da­la­na­rak son sü­rat ga­za bas­tı.