•   Kasım 23, 2014

D vitamini neden önemli?

Be­be­ğin ilk ya­şı fi­zik­sel ge­li­şi­mi açı­sın­dan çok önem­li­dir. An­ne sü­tü­nün öne­mi sü­rek­li vur­gu­la­nır. An­cak be­bek­le­rin ge­li­şi­mi için an­ne sü­tü­nün D vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ye­ter­li de­ğil­dir. Do­la­yı­sıy­la be­be­ğin tak­vi­ye ola­rak al­ma­sı ge­re­ken tek vi­ta­min D vi­ta­mi­ni­dir. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ela Tah­maz, bu ko­nu­da şun­la­rı söy­le­di: Vi­ta­min D ih­ti­ya­cı be­bek­ler­de gün­de 400 U ola­rak be­lir­len­miş­tir. Gün­lük ih­ti­ya­cın yüz­de 10’un­dan azı be­sin­ler­le alı­nıp, ge­ri ka­la­nı UV et­ki­siy­le de­ri­de sen­tez edi­lir.

 

10-15 da­ki­ka gü­neş­len­di­rin

 

Be­bek­ler üzer­le­rin­de yal­nız­ca bez var­ken haf­ta­da 30 da­ki­ka, gi­yi­nik­ken ise iki sa­at gü­ne­şe ma­ruz ka­lır­sa D vi­ta­mi­ni­ni ye­te­ri ka­dar sen­tez­le­ye­bi­lir­ler. Be­bek­ler uy­gun ha­va­lar­da, 10-15 da­ki­ka öğ­le sa­at­le­ri dı­şın­da gü­ne­şe çı­kar­tıl­ma­lı, be­be­ğin ba­şın­da şap­ka ol­ma­lı ve kol­la­rı ve ba­cak­la­rı çıp­lak ol­ma­lı­dır. Yo­ğurt ve pey­niri de ihmal etmeyin.