•   Eylül 27, 2014

Dedemanlara 4. damat

6sz.jpg160Şim­di­ye ka­dar ba­şın­dan üç ev­li­lik ge­çen Öz­ben Önal, ilk ev­li­li­ği­ni Em­re So­yu­er’­le ikin­ci ev­li­li­ği­ni Ar­ben İç­li üçün­cü ve en uzun sü­ren ev­li­li­ği­ni Mi­mar Çağ­daş Yük­sel ile yap­tı. An­la­ya­ca­ğı­nız Önal, ni­kah ma­sa­sın­da her da­im sa­bit sa­de­ce da­mat san­dal­ye­sin­de­ki isim­ler de­ği­şi­yor. Öz­ben Öna­l’­ın Nu­ret­tin Has­man ile ara­la­rın­da çı­kan aşk de­di­ko­du­la­rı geç­ti­ği­miz yıl Çağ­daş Yük­sel ve Öz­ben Önal ev­li­li­ği­ni bi­tir­di. An­cak çif­tin bo­şan­ma­la­rı­na rağ­men Ça­nak­ka­le­’de kur­duk­la­rı hay­van çift­li­ği ve süt işin­de­ki or­tak­lık­la­rı de­vam edi­yor. Kal­bi bir sü­re boş ka­lan Öz­ben Önal, şu sı­ra­lar An­ka­ra­’dan ta­nı­dı­ğı Tol­ga Gül­ka­ya ile bir­lik­tey­miş. Ta­ze aşık­lar ge­nel­de or­tak ar­ka­daş­la­rıy­la bir arada göz­ler­den uzak me­kan­lar­da va­kit ge­çir­me­yi ter­cih edi­yor.  Sev­gi­li­ler bir­kaç haf­ta ön­ce de Ay­va­lı­k’­ta ta­til yap­mış­lar. Ba­kar­sı­nız Öz­ben Önal dör­dün­cü ev­li­lik için ye­ni aş­kı Tol­ga Gül­ka­ya ile ni­kah ma­sa­sı­na otu­rur.