•   Kasım 23, 2014

En iyi aksesuarım pürüzsüz cildim

Yasemin Candemir – yasemin@sozcu.com.tr

Bugünlerde beni Neutrogena’nın yeni misket limonlu ve mandalinalı yüz bakımı serisi reklamlarında görürseniz şaşırmayın…

 

Neutrogena’nın yüzü

 

Hayden Panettiere’nin yüzü olduğu Neutrogena’nın yeni Visibly Clear Pore&Shine Serisi yağlı cilde sahip ve parlamadan şikayet edenlerin de gözdesi. Ciltteki yağlanmayı gözle görülür oranda azaltan ve gözenekleri sıkılaştıran seri, temizleme jeli ve peeling jel’den oluşuyor…

 

Nashville’i ve orada yaşamayı seviyorum. Ne zaman ‘Ben eve gidiyorum.’ desem aslında Nashville’e gittiğimi kastediyorum. Sezona daha yeni başladık, birçok gelgitler yaşanacak. İzleyiciler heyecandan koltuklarında rahat oturamayacaklar. Çok eğlenceli, aslında bir aile gibi, yaz tatilinden sonra okula dönmek ve en iyi arkadaşlarını görmek gibi. Beraber saatlerce çalışıyoruz ve çokça zaman geçiriyoruz. Karakterimin pek çok gelgiti bulunuyor, onunla karakterin iniş-çıkışlarını oynamayı seviyorum. Ayrıca ekibim de çok iyi.

 

Yolculukta da cildi korumak mümkün…

 

ABD’li aktris Hayden Panettiere ile pürüzsüz cildinin sırlarını ve güzel bir cildin kadının en iyi aksesuarı olduğunu konuştuk…

 

haydenTa­til­dey­ken gü­zel­lik çan­tan­da ne­ler yer alı­yor?

 

Ne za­man se­ya­hat et­sem ke­sin­lik­le mak­yaj te­miz­le­me men­di­li­ni ya­nım­da gö­tü­rü­yo­rum. Ay­rı­ca her za­man­ki te­miz­le­yi­ci ola­rak ter­cih et­ti­ğim yüz yı­ka­ma je­li­ni de ya­nım­da gö­tü­rü­yo­rum. Se­ya­hat edi­yor ol­sam bi­le dü­zen­li ola­rak cilt te­miz­le­me ürün­le­ri­mi kul­lan­ma­yı se­vi­yo­rum. Cil­di­min pü­rüz­süz ol­ma­sı­nı sağ­lı­yor.

 

Gü­zel­li­ği­ni­zin bir sır­rı var mı?

En önem­li ku­ra­lım yü­zü­mü her za­man yı­ka­mam. Bu bir nu­ma­ra­lı ku­ra­lım. Eve ne ka­dar geç ge­lir­sem ge­le­yim, ne ka­dar yor­gun olur­sam ola­yım mak­ya­jı­mı çı­kar­ma­dan, cil­di­mi iyi te­miz­le­me­den uyu­mam.

 

YIL­LAR SON­RA GÖS­TE­RE­CEK

 

Hiç cilt prob­le­mi­niz ol­du mu? Si­vil­ce­ler, si­yah nok­ta­lar?

 

Her za­man cil­dim­de olu­şa­bi­le­cek bü­yük so­run­la­rı ön­le­mek için mü­kem­mel bir cilt ba­kı­mı uy­gu­la­ma­ya dik­kat et­tim.

 

Cilt ba­kı­mı­nı­zı gün­lük ru­ti­ni­ne bağ­la­mak cil­di­ni­ze ya­pa­ca­ğı­nız en iyi şey. Bir cilt ku­ra­lı­nı­zın ol­ma­sı­nın so­nuç­la­rı­nı he­men al­ma­ya­bi­lir­si­niz ama yıl­lar si­ze doğ­ru yap­tı­ğı­nı­zı gös­te­re­cek­tir…

 

Bir cilt te­miz­le­me ürü­nün­de ne arar­sı­nız?

 

Cil­dim için te­miz­le­yi­ci bir ürün kul­lan­dı­ğım­da iyi bir şe­kil­de te­miz­le­me­si­ni bek­le­rim ama cil­di­min gün bo­yun­ca yağ­dan par­lak kal­ma­sı­nı da is­te­mem. Cil­di­min pü­rüz­süz ol­ma­sı­nı, yağ­dan par­la­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek, gü­zel ko­ku­lu ürün­le­ri ter­cih edi­yo­rum. Özel­lik­le, mis­ket li­mo­nu ve man­da­li­na ko­ku­su­na ba­yı­lı­rım.

 

KEN­Dİ­Mİ MO­Tİ­VE ET­ME­Lİ­YİM

 

Pe­ki gün­lük ha­ya­tın­da han­gi cilt ba­kım ürün­le­ri­ni kul­la­nı­yor­su­nuz?

 

Uyan­dı­ğım­da yü­zü­mü yüz yı­ka­ma je­li ile yı­kı­yo­rum, ko­ku­su ho­şu­ma gi­di­yor. Son­ra­sın­da haf­ta­da bir ya da iki yü­zü­me pee­ling uy­gu­lu­yo­rum, bu da gö­ze­nek­le­ri­mi sı­kı­laş­tır­ma­ma yar­dım­cı olu­yor.

 

Oyun­cu­la­rın sık sık mak­yaj yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­nun cil­di kö­tü et­ki­le­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

 

Set­tey­ken ger­çek­ten de yo­ğun mak­yaj yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Bu yüz­den önem­li olan çe­kim­ler bi­ter bit­mez mak­ya­jı te­miz­le­yip, cil­di bir gü­zel te­miz­le­rim. Sa­de­ce çe­kim­ler geç sa­at­le­re ka­dar sür­dü­ğü za­man iyi bir te­miz­lik yap­mam ge­rek­ti­ği ile il­gi­li ken­di­mi mo­ti­ve et­me­li­yim.

 

oje

 

Editörün notu: Podyumları ateşe veren tırnaklar!

 

Ha­ya­tı­mız­da bu ka­dar renk var­ken ne­den sı­kı­cı tır­nak­lar­la do­la­şa­lım ki! Bu kış tır­nak­lar baş­lı ba­şı­na bi­rer il­ham kay­na­ğı. Can­lı ki­raz kır­mı­zı­sın­dan viş­ne­çü­rü­ğü­ne, bu ren­gin tüm ton­la­rı bu se­zon pod­yum­la­rı ate­şe ver­di. Max Ma­ra­’da el­ma şe­ke­ri kır­mı­zı­sı tır­nak­lar, tü­vit ta­kım­la­ra ay­dın­lık ka­tar­ken; ko­yu bor­do­nun cid­di ve sek­si tav­rı, Ju­li­en Mac­do­nal­d’­ın al­tın ren­gi el­bi­se­le­ri­ne ha­ri­ka kon­trast oluş­tur­du. Her ren­ge olan uyu­mu ve bo­zu­lan ma­ni­kür­le­ri bel­li et­me­yi­şiy­le yo­ğun şe­hir tem­po­su­nun kur­ta­rı­cı ren­gi bej, tek­rar yük­se­li­şe geç­ti. Gi­venc­hy’­nin el­bi­se­le­ri nötr pas­tel­ler­le den­ge­le­niyor.

 

Metal etki

 

Ta­sa­rım­cı­lar, bu se­zon iş­le­me­li ge­ce el­bi­se­le­ri­ni krom et­ki­sin­de­ki ya­rı mat ve tok me­ta­lik tır­nak­lar­la bir­leş­tir­di. Al­tın ve gü­müş ara­sın­da ka­rar­sız mı kal­dı­nız? Ba­kın Badg­ley Misc­hka her iki­si­ni na­sıl da us­ta­lık­la kul­lan­mış.

 

Farklı çizgiler

 

Fransız manikürü bu sezon çarpıcı renk kombinasyonlarıyla güncelleniyor. Örneğin; Tess Giberson’daki siyah beyaz birlikteliği, kontrast etki daima işe yarar, dedirtiyor.