•   Kasım 23, 2014

Fikirlerde artık özgürlük zamanı!

Bu haf­ta Mer­kür, Yay bur­cu­na ge­çiş ya­pa­cak ama on­dan ön­ce Mer­kür ile Sa­türn bir­lik­te ha­re­ket ede­cek­ler. Ken­di ha­ya­tı­nı­zın di­rek­si­yo­nu­na geç­menizin za­ma­nı as­lın­da! Fi­kir­le­ri­ni­ze sa­hip çı­kın!..

 

Bardağın boş tarafından bakmaya daha eğilimli oluruz, beklenen haberler genel anlamda olumsuz olabilir. Üzerinizde çalıştığınız iş ve projelerde daha ciddi ve detaylı davranabilirsiniz. İletişimin su gibi aktığı bir gün diyemeyiz, aksine pek de sohbetkâr olmayan kişilerle bir araya gelmek durumunda kalabiliriz. Toplantılar sıkıcı geçebilir. Elle tutulur sonuçlar almak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Resmi, evrak işlerinizi halletmek için de uygun bir haftadır. Bilimsel konularla ilgilenmek, bilimsel konular üzerine araştırmalar yapmak, tez yazmak, sunum yapmak için idealdir. Ayağı yere basan, sağlam fikirlerinizi ifade edebilir, satabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı.

 

Anadolu Partisi’nin kaderi

 

Bu haf­ta Emi­ne Ül­ker Tar­han 14 Ka­sım gü­nü Sa­at 13:30’da ye­ni par­ti­si olan Ana­do­lu Par­ti­si için ku­ru­lum di­lek­çe­si­ni ver­di. Tam da bu saa­ti baz ala­rak, ku­ru­lan ye­ni par­ti­nin do­ğum ha­ri­ta­sı­nı oluş­tur­dum. Ba­ka­lım Ana­do­lu Par­ti­si­’nin do­ğum ha­ri­ta­sın­da na­sıl gös­ter­ge­ler var? Ön­ce­lik­le ha­ri­ta­da yük­se­len bur­cun Ba­lık ol­ma­sı ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci! Yük­se­len burç, na­sıl bir mo­ti­vas­yon­la ha­re­ke­te ge­çe­ce­ği­ni, top­lum ta­ra­fın­dan na­sıl al­gı­la­na­ca­ğı­nı gös­te­rir. Yük­se­len Ba­lık bur­cu olan bir par­ti­nin ön­ce­lik­le ama­cı­nın, yar­dım­laş­ma, sev­gi, bir­lik­te­lik, ayırt et­me­den her­ke­si tek tek ka­bul ede­bi­le­cek bir ya­pı­sı ol­du­ğu­na işa­ret et­mek­te. Fa­kat yük­se­len Ba­lık bur­cu­nun faz­la­ca fe­da­kar­lık ve bu fe­da­kar­lı­ğın dik­kat­li yö­ne­til­mez­se kur­ban ro­lü­ne bü­rü­ne­bi­le­ce­ği­ni de göz ar­dı et­me­mek ge­re­kir. Yük­se­len bur­cun üze­rin­de bu­lu­nan şi­ron, ki­şi­nin ken­di­ni fe­da et­me­si ve bu fe­da et­me ha­lin­den do­ğan za­rar gör­me­ye işa­ret et­mek­te. Par­ti her an ya­ra al­ma­ya, açık bir ha­le ge­lmek­te. Par­ti­si­ni Ay kü­çü­lür­ken kur­du. Ay kü­çü­lür­ken ku­ru­lan iş­let­me­ler, şir­ket­ler ve­ya par­ti­ler isim­le­ri­ni du­yur­mak­ta, ken­di­le­ri­ni ifa­de et­mek­te, dert­le­ri­ni an­lat­mak­ta zor­la­nır­lar. Bu yüz­den Ana­do­lu Par­ti­si­’nin he­def­le­ri­ne ulaş­ma­sın­da Ay’­ın kü­çü­len po­zis­yon­da ol­ma­sı cid­di bir so­run as­lın­da. Par­ti­nin Kar­ma Nok­ta­la­rı­’nı in­ce­le­di­ğim­de ise Koç-Te­ra­zi ak­sı­na düş­mek­te. Bu aks­lar bir­lik­te­lik için­de ha­re­ket et­me­yi öğ­ren­mek­le iliş­ki­li­dir. Eğer ki par­ti için­de her ka­fa­dan ba­ğım­sız ve ben­cil­ce fi­kir­ler ifa­de edi­lir, or­tak bir bi­linç­le ha­re­ket ya­ka­lan­maz­sa za­rar gö­re­cek­tir. Özel­lik­le önü­müz­de­ki se­ne ni­san ayın­da­ki Te­ra­zi bur­cun­da Ay tu­tul­ma­sı za­ma­nı, par­ti­nin önem­li bir test­ten ge­çe­ce­ği­ne işa­ret et­mek­te.

 

Yo­lu açık ol­sun…

 

Koç ve yükselen Koç;

Fi­nan­sal ko­nu­lar­da akıl­cı çö­züm­ler ya­ra­ta­bi­le­ce­ği­ni­ze işa­ret et­ti­ği gi­bi, pa­ra me­se­le­le­ri ile ilin­ti­li ko­nu­lar­da top­lan­tı, gö­rüş­me, im­za ge­rek­ti­ren ko­nu­lar söz ko­nu­su ola­bi­le­cek. Özel­lik­le ver­gi, burs, prim vb. ko­nu­lar­da ka­rar­lar al­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Mu­ha­se­be­ci­niz ve­ya ban­ka iş­le­ri­ni­zi yü­rü­ten ki­şi­ler­le önem­li gö­rüş­me­ler ve ka­rar­lar ala­bi­lir­si­niz. Bel­ki evi­ni­zi de­ğiş­tir­mek, ofi­si­ni­zi de­ğiş­tir­mek, ye­ni ara­ba al­mak, ev al­mak için pa­ra­ya ih­ti­ya­cı­nız var­dır, bu­nun­la il­gi­li araş­tır­ma­lar, kritik bazı gö­rüş­me­ler de ya­pa­bi­lir­si­niz.

 

Boğa ve yükselen Boğa;

İliş­ki­ler/ev­li­lik hem de or­tak­lık ge­rek­ti­ren ko­nu­lar­da ar­tık man­tı­ğı­nı­zın dev­re­ye gi­re­ce­ği za­man­lar, bu alan­lar­da önem­li dü­zen­le­me­ler ya­pa­bi­lir net ka­rar­lar ala­bi­lir­si­niz. Bu haf­ta söz­leş­me im­za­la­mak, an­laş­ma­lar yap­mak için uy­gun ama ko­şul­la­rı ve mad­de­le­ri dik­kat­li oku­yun ve kon­trol siz­de ol­sun. İle­ti­şim, sa­tış, pa­zar­la­ma, halk­la iliş­ki­ler, ta­nı­tım gi­bi ko­nu­lar­da bu haf­ta um­du­ğu­nuz des­te­ği de ra­hat­lık­la bu­la­bi­le­cek­si­niz. Bu haf­ta bir or­tak ile ti­ca­re­te atıl­mak için­de gü­zel haf­ta. Mer­kür, Yay bur­cu­na gi­recek.

 

İkizler ve yükselen İkizler;

Hem sağlığınız hem de iş ortamınızı ilgilendiren konularda net kararlar alma, düzene sokma zamanı. Özellikle sağlıkla ve yaşamınızı düzene sokma ile ilgili konularda profesyonel destek ve görüş alabilirsiniz. İş ortamınızda ise bu hafta kendi çalışma disiplininizle ilgili karar alabilir ve hemen uygulamaya sokabilirsiniz. Özelikle sağlıkla ilgili konularda genital bölge, üreme organları, yumurtalıklar hassas olabilir. Hafta sonunda ise Merkür, Yay burcuna geçiş yapacak ve 17 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar ilişkilere başlayabilir.

 

Yengeç ve yükselen Yengeç;

Özel hayatınız, çocuklarınızla ilgili konularda mantıklı bir şekilde düşünme ve karar verme zamanına işaret etmekte. Hem varsa çocuklarla ilişkileri, hem de özel hayatınızı düzenleme adına kararlar alıp uygulamaya sokabilirsiniz. Ya da bir diğer olası etki, size keyif verecek bir hobiye başlayabilirsiniz ya da bunun eğitimine. Bu hafta sizler için oldukça keyifli bir hafta, geçmiş işlerle ilgilenmek, geçmiş hesapları kapatmak, eskiden yarım kalan konularla ilgilenmek için de keyifli bir hafta açıkçası.

 

Aslan ve yükselen Aslan;

Yaşamınıza dair yeni kararlar alma, hayatınızı düzene sokma, isteklerinizi belirleme, yaşamınıza çeki düzen verme zamanına işaret etmekte. Bu hafta mantıklı olan ne ise onu yapma zamanı bir nevi. Ya da ev, arsa, gayrimenkulle ilgili konularda kararlar, imza gerektiren konular olabilir. Bu hafta kendinize dönme, ruhsal anlamda kendinizi keşfetme, anlık farkındalıklar yakalama, varsa kötü alışkanlıklardan kurtulma zamanı sizler için. Spiritüel, mistik konulara karşı ilginiz daha da artabilir bu haftalarda.

 

Başak ve yükselen Başak;

Yeni bir eğitime katılabilir, dil eğitimine başlayabilir, yakın çevrenizle ilgili görüşeceğiniz ve görüşmeyeceğiniz kişileri organize edebilirsiniz. Bu hafta yeni bir yazıya, hikayeye başlamak, kitap yazmak, web sitesi açmak, satış işlerine girişmek için güzel bir hafta. Merkür bu hafta Yay burcuna giriş yapacak ve 17 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev alım satım, taşınma, kiralama, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için oldukça uygun zamanlar olacak. Bazılarınız kendi evine çıkmak isteyebilir.

 

Terazi ve yükselen Terazi;

Para, finans konuları ile ilgili kendinize çeki düzen verme, toparlama zamanı olduğuna işaret etmekte. Para ile ilgili mevzularda mantıklı düşünme, karar alma haftası sizler için. Jüpiter desteği ile sürpriz bir iş desteği, iş fırsatı sunulabilir size ama şartlar yeteri kadar olgunlaşmamış olabilir. Maddi anlamda daha da rahat nefes almanızı sağlayacak bir teklif olabilir bu. Bu hafta ticarete atılmak, kendi işinizi kurmak için de uygun bir haftadır. Merkür bu hafta Yay burcuna giriş yapacak 17 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Seyahatler var.

 

Akrep ve yükselen Akrep;

Bu hafta yaşamınızı düzene sokma, yeni kararlar alma haftası. Belki de bu hafta zorlanacağınız kararlar alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalamak için de gayet uygun koşullar. Yaşamınızın gidişatına dair mantıklı düşünme, mantıklı planlar yapma ve uygulama zamanı. Kalıcı, sağlam fikirler, projeler gündeme gelebilir. Sonrasında Merkür, Yay burcuna giriş yapacak ve 17 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön plana çıkacaktır. Harcamalar-kazançlar dengesini iyi kurmalısınız.

 

Yay ve yükselen Yay;

Psikolojik olarak zorlanabileceğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz, ciddi iletişim sıkıntılar, iletişim araçlarında bozulmalar, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Fikirlerinizi dile getirmek bu hafta zor olabilir, birileri sizleri engelleyebilir. Duyabileceğiniz dedikodular canınızı sıkabilir. Maddi anlamda kendinizi biraz kasmanız, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Güzel haber ise şu aslında, olası maddi bir krizi aşabilmeniz için çevrenizden güzel fikirler ve destekler alabileceğinize işaret etmekte.

 

Oğlak ve yükselen Oğlak;

 

Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, etkileşim içinde olduğunuz kişilerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızda görüşmeme kararı da olabilir bu. Sosyal hayatınızı gözden geçirme, düzenleme zamanı sizler için bu hafta. Bunun yanı sıra arkadaşlarınızla birlikte zihin fırtınaları yapıp yeni projeler de üretebilirsin. Bu hafta akla mantığa uygun her türlü yeni projeyi hayata geçirmek için çok uygundur. Akabinde Merkür, Yay burcuna giriş yapacak ve 17 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek.

 

Kova ve yükselen Kova;

İş ve kariyerinize ilişkin konularda karar alma ve uygulama haftası. Yeni kariyer hedefleri belirleme, iş görüşmeleri yapma, işinizle ilgili önemli toplantılar, görüşmeler zamanı. Bu hafta kariyerinizi ilgilendiren konularda imza atmanız gerektiren konular olursa düşünmeden atabilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili konularda mantıklı olan ne ise onun kararını veriyor olmanız önemli olacaktır. Akabinde Merkür, Yay burcuna giriş yapacak ve 17 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kalabalıkların arasına karışacak, arkadaşlarınızla zaman geçireceksiniz.

 

Balık ve yükselen Balık;

Daha çok okumanızı, araştırmanızı gerektiren konuları ortaya çıkaracaktır. Bu hafta yaşamı, hayatı daha fazla anlamak üzerine kafa patlatabilir, ilahi adaleti sorgulayabilir, inançlarınızı, içsel ma-nevi gücünüzü gözden geçirebilirsiniz. Keza bu hafta uzun seyahatlere çıkmak içinde. Daha planlar yapabilirsiniz. Akabinde Merkür, Yay burcuna giriş yapacak ve 17 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Terfiler alabilirsiniz.