•   Kasım 29, 2014

Hacı’nın aşk tatili

Başarılı iş adamı Hacı Sabancı ‘Yılın En Başarılı 40 Yaş Altı Yöneticisi’ ödülünü aldıktan sonra, bir süre ayrı kaldığı ve görüşmediği sevgilisi Özge Ulusoy ile birlikte ödülünü kutlamaya Maldivler’e gitti.

One&Only Reethi Rah Maldives Resort’ta deniz üzerinde bulunan ve geceliği 4.290 dolar olan özel villada tatil yapan sevgililerin bu yaşadıklarına ister “Aşk tatili” deyin ister “Evlilik öncesi ön balayı”.

Maldivler’de aşka devam

sz-01Genç ve ba­şa­rı­lı iş ada­mı Ha­cı Sa­ban­cı, bir sü­re ay­rı kal­dı­ğı sev­gi­li­si Öz­ge Ulu­soy ile ba­rış­tık­tan son­ra her boş anı de­ğer­len­di­ri­yor. Ha­cı Sa­ban­cı, geç­ti­ği­miz ekim­de sev­gi­li­si Öz­ge Ulu­so­y’­u 31. yaş gü­nü sür­pri­zi ola­rak Ve­ne­dik ta­ti­li­ne gö­tür­müş­tü. Sev­gi­li­ler İtal­ya­’nın ro­man­tik şeh­ri Ve­nedi­k’­in lüks otel­le­rin­den olan Ho­tel Da­ni­eli’­de ta­til yap­mış­tı. Geç­ti­ği­miz haf­ta Den­sa Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­cı Sa­ban­cı, For­tu­ne Tür­ki­ye der­gi­si­nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu yı­lın ‘En Ba­şa­rı­lı 40 Yaş Al­tı Yö­ne­ti­ci­si­’ ödü­lü­nü al­mış­tı. Sa­ban­cı sev­gi­li­siy­le bir­lik­te bu ödü­lü kut­la­mak için Mal­div­le­r’­e uç­muş. Do­ğal ve lüks gü­zel­lik­le­ri için­de ba­rın­dı­ran One&Only Re­et­hi Rah Mal­di­ves Re­sor­t’­ta ta­til ya­pan sev­gi­li­ler, de­ni­zin üze­rin­de­ki özel vil­la­la­rı seç­miş.

sz-02

Masaj ve tatilin keyfini çıkaran sevgililerin kaldıkları iki kişilik Water Villa’nın geceliği 4290 dolar.