BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kitap 13:02 12 Nisan 2015

Haftanın kitapları

Özkan SAÇKAN – osackan@sozcum.com

Yeni sağlık deneyimi…
Dr. Zer­rin Ba­şer, Dr. Zer­rin Işık Tü­fek­çi ve Dr. Gül Yıl­maz Çı­na­r‘­ın Do­ğan No­vu­s’­tan çı­kan “Ye­ni İn­sa­n” ad­lı ki­ta­bı, oku­ru ait ol­du­ğu ve ken­di için­de ta­şı­dı­ğı bü­tün­lü­ğü fark ede­rek sı­nır­sız bir sağ­lık de­ne­yi­mi ya­şa­ma­ya da­vet edi­yor. Ya­şa­mın ve in­sa­nın, yan­lış ve ek­sik yo­rum­lan­ma­sı, has­ta­lık­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. İn­san içi­ne doğ­du­ğu, bağ­lı bu­lun­du­ğu ve özün­de ta­şı­dı­ğı sağ­lık sis­te­miy­le iliş­ki­si­ni yi­tir­di. Böy­le­ce, sağ­lı­ğı dı­şa­rı­da ara­dı. (Do­ğan No­vus)
İlişkinizi canlı tutun
Fa­toş Ay­va­z’­dan “Bi­ze Da­ir Her şe­y”… Çift­ler için ko­nuş­ma baş­la­tan so­ru­lar­la hem eğ­le­nin hem de iliş­ki­niz­de tut­ku­yu ar­tı­rın… Bir­bi­ri­ni­ze so­ru­lar so­ra­rak iliş­ki­ni­zi de­rin­leş­tir­mek ve aş­kı­nı­zı alev­len­dir­mek is­ter mi­si­niz? Kitap, is­ter uzun yol se­ya­ha­tin­de, is­ter ya­tak­ta, is­ter plaj­da ya da ses­siz ka­lıp ne ya­pa­ca­ğı­nı­zı bi­le­me­di­ği­niz du­rum­lar­da part­ne­ri­niz ile ro­man­tik za­man ge­çir­me­ni­zi sağ­la­ya­cak.
Türkçe’mizi tanıyın…
Ke­mal Kı­ra­r’­dan “Ne Ülen Bu?!” raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı… Türk­çe­’nin gü­zel­lik­le­ri­ni, in­ce­lik­le­ri­ni ve bü­yü­le­yi­ci an­la­tım gü­cü­nü göz­ler önü­ne se­ren ki­tap “Yan­lış bi­li­nen ya da bi­li­nen­den fark­lı bir an­lam bü­tün­lü­ğü­ne sa­hip olan ke­li­me ve de­yim­le­r”, “A­nek­dot­lar/fık­ra­la­r”, “Bi­yog­ra­fi­le­r” ve “Üç­le­me­le­r” ol­mak üze­re dört bö­lüm­den olu­şu­yor. Za­hi­re­ci Re­fi­’, Na­zil­li pa­za­rın­da sa­kin sa­kin adım­lar­ken gö­zü bir tez­ga­ha ta­kı­lır; üze­ri ha­lı kap­lı bir yu­mur­ta­ya ben­ze­yen ve da­ha ev­vel gör­me­di­ği -ken­di­ne gö­re- bu ga­rip şe­y’­i me­rak eder… (Des­tek Ya­yın­la­rı)
Çölde yeni bir macera
Ya­zar Ko­ray Av­cı Çak­ma­n’­dan “Ad­vin Sah­ra Çö­lün­de­” ki­ta­bı çık­tı. An­ne­siy­le ba­ba­sı an­tro­po­log olan Ad­vin, doğ­du­ğun­dan be­ri ai­le­siy­le bir­lik­te çok fark­lı ül­ke­le­re git­miş­ti. Çe­şit­li ye­mek­ler ye­miş, de­ği­şik in­san­la­rı ve kül­tür­le­ri ta­nı­mış­tı. Eş­siz gü­zel­lik­te­ki yer­le­ri gez­miş, çok şey öğ­ren­miş­ti. Bu ma­ce­ra­lar­da onu bir ka­pu­çin may­mu­nu olan Fo­ra da hiç yal­nız bı­rak­ma­mış­tı. Ad­vin ve Fo­ra, şim­di Tu­nu­s’­ta­ki Sah­ra Çö­lü­’n­dey­di! Me­te Be­y’­le İn­ci Ha­nım, yaz ta­ti­lin­de olan oğul­la­rı­nı da yan­la­rı­na ala­rak Sah­ra Çö­lü­’ne gel­diler. (Kır­mı­zı Ke­di Ya­yı­ne­vi)
Kitap, çocuklara özel
Tom Wat­so­n’­dan “Çu­buk Kö­pek Piz­za Pe­şin­de­” ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Çu­buk Kö­pek ve onun çıl­gın ar­ka­daş­la­rı ye­ni bir lez­zet keş­fe­der. Bu, şim­di­ye ka­dar ye­dik­le­ri ham­bur­ger ve so­sis­li­den çok da­ha lez­zet­li. Bir piz­za! Ken­di piz­za­la­rın­dan bir di­lim yi­ye­ne ka­dar mut­lu ol­ma­ya­cak­la­rı ke­sin. Ama bu, ko­lay ol­ma­ya­cak ta­bi­i ki. Kur­tar­ma­la­rı ge­re­ken bir ke­di yav­ru­su, yap­ma­la­rı ge­re­ken bir plan ve çöz­me­le­ri ge­re­ken bir kar­ma­şa var. “Çu­buk Kö­pek Piz­za Pe­şin­de­” raf­lar­daki yerini aldı. (PE­NA Ya­yın­la­rı)
Dinci yapıların içyüzü!
Ya­zar Na­fiz Ay’­dan “Dec­cal Din­dar­mış-Sır­ran Te­nev­ve-­re­t” ki­ta­bı çık­tı. Bu ki­tap, za­ma­nı­mı­zın din­ci dev­ri­ni ka­pa­ta­cak açık bir ma­ni­fes­to­dur. Ger­çek İs­la­mı ve din­dar­lı­ğı bu ki­tap­la ye­ni­den keş­fe­de­cek­si­niz! Ço­cuk­lu­ğun­dan iti­ba­ren İs­la­mi çev­re­le­rin için­de yer alan ya­zar, Nur­cu­la­r’­ın en son ve en giz­li bel­ge­si olan İn­na A’­tay­na­’yı ar­tık sır ol­mak­tan çı­ka­rı­yor. Bu­yu­run, ik­ti­dar­da olan si­ya­sal İs­lam­cı­la­r’­ın koz­mik oda­sı­na! (Kay­nak Ya­yın­la­rı)
‘Kadın’ öykülerde…
Yazar Didem Görkay’dan “Eksik Bir Şey Mi Var?” kitabı çıktı. Didem Görkay, çağdaş öykücülüğümüzün ana izleklerinden tutunarak “kadın”ı gizlendiği yerden bulup çıkarıyor ve onu öykülerine katıyor. Aksamadan bir solukta bitiveriyor cümleleri, ama aradan uzun zaman geçse de, okurun zihninde yanıp sönüyor. Aşk, acı, kent ve kadın lirik ve kuvvetli bir üslupla harmanlanmış onun anlatısında, ilk öykülerinde eksik bir şey yok. (Koyu Kitap)
Seri hızını kesmiyor
Hu­man For­m’­un “Gü­ve­n” ad­lı ki­ta­bı siz­ler­le… İlk ki­tap “Ger­çe­k”­te, ro­ma­nın kah­ra­ma­nı Alev, bü­yük bir giz­li­lik­le yü­rü­tü­len İn­san Ge­nom Kod­la­ma Pro­je­si­’nin bir par­ça­sı, sen­te­tik DNA ile üre­ti­len bir de­nek, ya­pay bir in­san şek­li ol­du­ğu­nu öğ­ren­miş, İs­tan­bu­l’­dan Pa­ri­s’­e uza­nan so­luk ke­sen bir ka­çış öy­kü­sü­nün için­de bul­muş­tu ken­di­ni… “Gü­ve­n” sürükleyici bir kitap. (Ca­ret­ta Ya­yın­la­rı)
Sınırı kaldıran kitap
Ko­ray Sa­rı­do­ğa­n’­dan “Kad­ran Kad­ra­j” ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ede­bi­yat mec­ra­sı Ka­lem Kah­ve Klav­ye­’nin ku­ru­cu­su ve ya­zar­la­rın­dan Ko­ray Sa­rı­do­ğa­n’­ın ka­le­min­den ger­çek ile ger­çek üs­tü ara­sın­da­ki sı­nı­rı kal­dı­ran bir ro­man… Za­man ve ger­çek­lik sap­lan­tı­sı­nın bu­luş­tur­du­ğu bir ka­dın ve bir adam. Fo­toğ­raf­la­rı ha­fı­za­sı ya­pan fo­toğ­raf­çı Kum­ru. Ka­fa­sı­nın için­de sa­at ses­le­riy­le ya­şa­yan sa­at­çi Ka­len­der. Bil­gi­nin pe­şi­ne dü­şüp kö­tü­lü­ğe bu­laş­mış Ad­nan… Her şey bu ki­tap­ta… (Esen Ki­tap)
Türk asıllı vampir!
Ödül­lü kı­sa film/bel­ge­sel yö­net­me­ni ve se­na­rist Or­ki­de Ün­sü­r’­ün ilk ki­ta­bı “La­mi­a-Kan Ba­ğı­” çık­tı. Ki­tap; oku­yu­cu­yu ze­ki, me­rak­lı, gü­zel İs­tan­bul­lu kah­ra­ma­nı ara­cı­lı­ğıy­la, Os­man­lı­’nın son dö­ne­min­de ya­şa­yan Türk asıl­lı bir vam­pir­le ta­nış­tı­rı­yor. Yal­nız bir genç kı­zın aşk öz­le­mi­ne, ka­dın­lı­ğa ge­çiş sü­re­cin­de ya­şa­dı­ğı san­cı­la­ra, kay­gı­la­ra, ah­la­ki kav­ram­la­ra yöneliyor. (Al­tın­post Ya­yın­cı­lık)
Yepyeni bir roman…
Ali Aba­da­y’­dan “Tan­rı­la­rın Şa­to­su­” ki­ta­bı siz­ler­le… Tür­ki­ye­’nin se­çil­miş ilk cum­hur­baş­ka­nı­nın ye­ni in­şa et­tir­di­ği ko­nu­tun­da­ki ca­mi­de sui­kas­ta uğ­ra­ma­sı bü­tün dün­ya­yı şoke et­miş­ti. Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği ye­ni­den ya­zıl­mak üze­rey­ken Ha­ma­s’­ın ün­lü bom­ba­cı­sı Ya­ser İb­ra­hi­m’­in İs­ra­il’­de ger­çek­leş­tir­di­ği sal­dı­rı­yı Türk Cum­hur­baş­ka­nı­’na ada­ma­sı iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri ye­ni­den kop­ma nok­ta­sı­na ge­tir­miş­ti. Gü­ver­cin­le­rin sır­rı ney­di? Her şey bu kitapta yer alıyor. (La­bi­rent Ya­yı­ne­vi)

Son Dakika Haberleri