•   Kasım 16, 2014

İki reyting kurbanı aynı oyunda buluştu

kenan-ece-42İki­si de ye­te­nek­li iki­si de se­vi­len oyun­cu­lar… An­cak Se­len Öz­türk, Be­nim Adım Gül­te­pe­’nin Ke­nan Ece de Kalp Hır­sı­zı­’nın rey­ting ne­de­niy­le ya­yın­dan kalk­ma­sıy­la ek­ra­nın iki rey­ting kur­ba­nı ol­du. Ci­han­gi­r’­de bir sü­re­den be­ri Özen Yu­la­’nın “Ba­kar­sın Bu­lut­lar Gi­der” ad­lı oyu­nu­nu ser­gi­le­dik­le­ri Bo Sah­ne­’de bu­luş­tuk iki oyun­cuy­la… Ön­ce oyu­nu ve rol­le­ri­ni, son­ra te­le­viz­yo­nu ko­nuş­tuk…

Se­len Ha­nım, ön­ce­lik­le oyu­nu ve can­lan­dır­dı­ğı­nız Be­tül ka­rak­te­ri­ni konuşalım.

Se­len Öz­türk: Te­le­viz­yon­ ve ga­ze­te­ler­de oku­du­ğu­muz ha­ber­ler­den bi­ri­si bu. Be­tül ko­ca­sı­nı kay­be­di­yor. Kocası in­ti­har edi­yor ama ne­de­ni­ni bi­le­mi­yo­ruz.

Oyun­da öğ­re­ni­yor mu­yuz bu­nu?

Se­len Öz­türk: Kıs­men öğ­re­ni­yo­ruz. Önem­li olan bu ölü­mün ar­dın­dan Be­tü­l’­le Ka­ya’nın (Ke­nan Ece) kar­şı­laş­ma­la­rı.

Ka­ya, Be­tü­l’­ün ko­ca­sı ölür öl­mez mi ge­li­yor?

Ke­nan Ece: İki ay son­ra ge­li­yor, elin­de de bir mek­tup var. Be­tü­l’­ün ko­ca­sı öl­me­den ön­ce ka­rı­sı­na yaz­mış bu mek­tu­bu ve ona ver­miş. O mek­tup­la bir­lik­te ha­yat­la­rın­da­ki bir sır per­de­si ara­la­nı­yor.

Be­tül, ko­ca­sı ölün­ce iki ay ev­den çık­mı­yor. Ger­çek ha­yat­ta böy­le bir re­ko­run var mı?

Se­len Öz­türk: Na­dir de ol­sa ba­şı­ma ge­li­yor. Ken­di­mi iyi his­se­de­ne ka­dar ev­den çık­mıyorum.

Ne­den?

Se­len Öz­türk: Bur­ju­va dep­res­yo­nu di­ye­lim (gü­lü­yor).
Ke­nan Ece ne der bu ko­nu­da?

Ke­nan Ece: Her in­sa­nın ken­di dün­ya­sın­da sı­kın­tı­la­rı olur. Ay­rı­ca ha­yat kim­se için ko­lay de­ğil. He­le sa­nat dün­ya­sı için­dey­sen, sı­kın­tı­lar da­ha da ar­tı­yor. Ger­çek­te acı­lar, sı­kın­tı­lar dün­ya­nın her ye­rin­de ay­nı. Bun­la­rı ya­şa­ma şe­kil­le­ri fark­lı.

Her iki­ni­zin de ba­şı­nı­zı ka­şı­ya­cak za­ma­nı­nız ol­mu­yor. Ger­çi şim­di di­zi­leriniz de so­na erdi.

Ke­nan Ece: Kalp Hır­sı­zı di­zi­si se­ve­rek oy­na­dı­ğım bir ça­lış­may­dı. Bel­ki set­le­rin ça­lış­ma or­ta­mı ağır­dı ama ken­di pa­yı­ma ben o zor­luk­tan, ener­ji­mi işi­me ak­tar­mak­tan mem­nun­dum. Di­zi bi­tin­ce bir­den su­dan çık­mış ba­lı­ğa dön­düm.

Be­nim Adım Gül­te­pe de ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı.

Se­len Öz­türk: Ben ti­yat­ro­nun ol­du­ğu­na çok şük­re­di­yo­rum. Di­zi bi­tin­ce ben de Ke­nan gi­bi boş­lu­ğa düş­tüm. Me­zi­yet ka­rak­te­ri fark­lıy­dı, alış­mış­tım ona. Ama oyun­cu­nun ka­de­ri bu. İki­miz de rey­ting kur­ba­nı ol­duk.
Ke­nan Ece: Çok de­ğiş­ken bir do­ğa­sı var di­zi­le­rin. Her an her şey ola­bi­li­yor. Ba­kar­sı­nız ki­mi bi­ter, ki­mi bit­mez, ki­mi re­kor kı­rar, ki­mi fi­yas­ko olur. Bir oyun­cu ha­ya­tı­nı di­zi­le­re en­deks­le­me­me­li. Ak­si hal­de hem ken­di­ni pa­ra­lar hem ya­ra­lar hem de so­nuç hüs­ran olur­sa bu­na­lı­ma gi­rer. Di­zi­le­re bo­nus gi­bi bak­mak la­zım. Şans­lıy­san di­zi de­vam eder. Kader kısmet diyelim.
Se­len Öz­türk: Be­nim için Muh­te­şem Yüz­yıl bü­yük bir şans­tı.

kenan-ece-42-2Oyun­da­ki iki ka­rak­ter mu­ha­fa­za­kar ke­sim­den… Ha­zır­lık aşa­ma­sın­da zor­lan­dı­nız mı? 

Se­len Öz­türk: Çev­re­miz­de her za­man bil­di­ği­miz, gör­dü­ğü­müz bir ortam. Ben çok zor­lan­ma­dım. Önem­li olan o duy­gu­yu or­ta­ya çı­kar­mak­tı. Be­tül, sev­gi boş­lu­ğu için­de ve onu dol­dur­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Oyuna olan ilgi katlanıyor

Oyun­un ge­ri dö­nüş­ler na­sıl?
Se­len Öz­türk: Oyun se­vil­di, be­ğe­nil­di. Da­ha­sı rek­la­mı­nı oyu­na ge­len­ler ya­pı­yor, fı­sıl­tı ga­ze­te­si­nin man­şet­le­rin­de, ilgi katlanıyor, büyüyor.

Si­ya­set de var mı oyunun içinde?

Ke­nan Ece: Bi­zim si­ya­set­le il­gi­li me­saj­la­rı­mız yok, oyun­da in­sa­nı an­la­tı­yo­ruz.
Se­len Öz­türk: Her­kes ken­din­den bir par­ça bu­la­bi­lir. Or­ta­da ağır bir dram ol­sa da ne­şe­li yan­la­rı da mev­cut. İzleyenler ağ­lamakla gülmek arasında kalabiliyor.
Ke­nan Ece 8 yıl yurt dı­şın­da kal­dı. Ön­ce Ame­ri­ka son­ra İr­lan­da… Tür­ki­ye­’ye alış­tın mı?
Ke­nan Ece: Ön­ce­le­ri bo­ca­la­sa m da son­ra alış­tım. İs­tan­bul do­ğu ile ba­tı­nın ara­sın­da ve her iki ta­ra­fın özel­lik­le­ri­ni ba­rın­dı­ran çok özel ve güzel bir kent.

kenan-ece-sli

Keriman Halis büyük halamdır
Ay­nı so­ya­dı (Ece) ta­şı­dı­ğın ef­sa­ne gü­zel­le­ri­miz­den Ke­ri­man Ha­lis Ece ai­le­den bi­ri­si mi?

Ke­nan Ece: 1932’de Tür­ki­ye, ar­dın­dan Bel­çi­ka­’da­ki ya­rış­ma­da da Kai­nat Gü­ze­li se­çi­len Ke­ri­man Ha­lis Ece be­nim bü­yük ha­lam olur. Cum­hu­ri­ye­tin Türk ka­dı­nı­nı dün­ya­ya ta­nıt­tı­ğı için Ata­türk, So­ya­dı Ka­nu­nu çı­kın­ca ‘K­ra­li­çe­’ an­la­mı­na ge­len Ece so­ya­dı­nı ver­miş. Şim­di o so­ya­dı­nı ben de ta­şı­yo­rum. 2012’de vefat etti.
Pay­laş­tı­ğı anı­la­rı var mıy­dı?
Ke­nan Ece: Ata­tür­k’­ün teb­rik edi­şi­ni an­la­tır­dı. Bel­çi­ka­’da­ki ya­rış­ma­da bi­rin­ci olun­ca “Türk Bay­ra­ğı ol­maz­sa pod­yu­ma çık­ma­m” de­miş. Bay­rak bu­lu­na­ma­yın­ca ken­disi oturup elleriyle Türk Bay­ra­ğı yap­mış ve onun­la çık­mış.

RÖPORTAJ: YÜKSEL ŞENGÜL / FOTOĞRAFLAR: MERT ARISLAN