•   Haziran 22, 2014

İsminiz hayatınızı etkiliyor!

nilda-ferhan-42İsminizin sadece bir kaç harfin yan yana gelmesinden oluştuğunu düşünseniz de o harfler hayatınıza yön verebiliyor…

Son bir­kaç yıl­da ki­şi­sel ge­li­şim konusuyla il­gi­le­nen­le­rin sa­yı­sı ar­tarken, en bü­yük il­gi­yi ku­an­tum üze­ri­ne ya­pı­lan ça­lış­ma­lar çe­ki­yor. Ar­tık her­kes, dü­şün­ce­le­ri­mi­zin ve se­çim­le­ri­mi­zin ha­ya­tı­mı­zın gi­di­şa­tı­nı et­ki­le­di­ğin­de hem­fi­kir… Ya­ni ‘ne dü­şü­nür­sek oyu­z’. Ben de bu haf­ta ku­an­tum ko­nu­sun­da uz­man isim­ler­den bi­ri olan Nil­da Fer­han Efe­çı­nar ile bu­luş­tum. Ku­an­tum Eği­tim Da­nış­ma­lı­k’­ın ku­ru­cu­su Efe­çı­nar, üni­ve­ris­te­de hem ma­te­ma­tik hem de si­ne­ma-te­le­viz­yon eği­ti­mi al­mış ku­an­tum ko­çu. Efe­çı­nar, is­mi­niz­de­ki harf­le­rin şif­re­le­ri ha­kkın­da Söz­cü Pa­za­r’­a bil­gi­ler ver­di.

Ön­ce­lik­le si­zi ta­nı­ya­lım…

İz­mir do­ğum­lu­yum. İki üniversite okudum. Yüksek lisans yaptım. Yıl­lar­ca birçok di­zi film­ ve pro­jede, ya­pımda ça­lış­tım.

Ne­den böy­le bir ki­tap yaz­ma ge­re­ği duy­du­nuz?

Ara­yı­şa çık­tım. Rei­ki ile kar­şı­laş­tım. Bu arada bir film­le kar­şı­laş­tım. Ame­ri­ka­’dan ar­ka­da­şım gön­der­miş­ti, “Bü­tün ara­dı­ğın so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı­nı bu­la­cak­sın” de­di. “W­hat The Ble­ep Do We Know? (Ne halt bi­li­yo­ruz ki?)” adında… Ku­an­tum fi­zik­çi­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış. Onu izleyince ku­an­tum­la il­gi­len­me­ye baş­la­dım. Ku­an­tum fi­ziği pro­fe­sör­le­rinden ders al­dım. Son­ra­sın­da Ku­an­tum Sıç­ra­ma­sı ki­ta­bı­nı çı­kar­dım.

Ku­an­tum ve ya­şam koç­lu­ğu ya­pı­yor­su­nuz…

Koç­luk ve hip­noz eği­ti­mi al­dım. Ken­di­me ait bir prog­ram geliştirdim. Kla­sik koç­luk ki­şi­yi bu­lun­du­ğu yer­den, ol­mak is­te­di­ği ye­re ta­şı­mak­tır. Ku­an­tum koç­lu­ğu ise olum­suz inanç sis­tem­le­ri­ni sap­ta­dık­tan son­ra bu­nu bi­linç al­tı­na yer­leş­tir­mektir.

Pe­ki o sü­reç na­sıl iş­li­yor bi­ze bi­raz bah­se­der mi­si­niz?

Bir sü­reç var, bu al­tı ay­lık bir pe­ri­yod. Nö­ro­bi­yo­log­lar ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş yir­mi se­ki­zer gün­lük hüc­re bö­lün­me­si ile il­gi­li gi­di­yo­ruz. Nö­ron­la­ra ener­ji, fre­kans, bil­gi yük­lü­yo­ruz. İlk üç ay­da tu­tun­ma ger­çek­le­şi­yor inanç sis­te­mi otu­ru­yor. Al­tı ay son­ra inanç sis­te­mi­nin ya­yı­nı baş­lı­yor. Çün­kü biz ne­ye ina­nır­sak onu ya­şı­yo­ruz. Ki­şi ben şans­sı­zım der­se şans­sız­lı­ğı de­ne­yimler.
GÜL İSMİ TAŞIYANLAR GÜLMÜYOR

İsmin hayata etkisi var mı?

“Esra” ismindeki kişiler genellikle sanata yatkın oluyor. “Gül” ismini taşıyanların gülemediklerini gözlemledim. Ö’lerin ve Ü’lerin olduğu isimlerde engellemelerin olduğunu fark ettim. Benzer isimliler benzer deneyim yaşıyor. İlk önce bunlarla ilgili çalışma yaparken kendim üzerimde düşünmeye başladım.


SORUNLA TANIŞIRSAN SORUNU YENERSİN

Doğum Tarihi şifresinde kod hesaplaması nasıl oluyor?

Bilinç altını programlamak için ismi kullanıyorum, doğum tarihi ile ilgili çıkan sonuçlara göre hareket ediyorum. Herkesin sınavı farklı. Kimisi otorite sınavından geçecek. Kimisi güç aşığı olacak. Kişinin sınavı 6 yaşına kadar tanıtılır. Doğum kodlarında bu sınavını tanıyoruz.

POZİTİF OLMAK İÇİN İSMİMİ DEGİŞTİRDİM

İsminizi niçin değiştirdiniz?
Adım, Ferhan’dı. R harfi arkasından bir sessiz harf geliyorsa, gelen harfin olumlu enerjisini kırıyor. Mesela H harfi yaşamda daha kolaylıkla bir şeyleri elde edebilmekken R’den sonra geldiğinde mücadele getiriyor. Hayatla hep mücadele ettim. Yaptığım çalışmalar sonrası, adımı Nilda olarak değiştirdim. Artık her şey bana geliyor. K harfi kariyerken, güç ve kudret getirirken R’den sonra K geldiğinde kariyeri, iradeyi kullanmayla ilgili problemler yaşıyor. Ama mesela R’den sonra Y gelmesi olumlu bir şey. Çünkü Y harfi geçmişe dönüklük yapıyor.

nilda-ferhan-sli

HER BASKIYI BİR VAKFA BAGIŞLADIM

Yazdığınız kitapları bildiğim kadarıyla belirli vakıflara bağışlıyorsunuz…Şimdi bağışınız Türkan Saylan Vakfı değil mi?
Musibet hep bende hayır doğurmuştur. ‘Esmaların Gizli Hazinesi’ni öyle yazdım. 8 kitabım oldu. İçlerindeki en değerlisi… Üstelik söylediğiniz gibi o da hayıra gidiyor. ‘Türkan Saylan Vakfı’nın parasını bekliyoruz dağıtım firmasından. En son baskı ise Koruncuk “Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı”na. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Lösev, Türk Eğitim Vakfı ve Darülaceze Vakfı’na gitti. Her baskı bir yere gitti.

ÜNLÜLERİN İSİMLERİNİ YORUMLADI

Cem hiperaktif… Meryem Uzerli mantıklı…Kenan ailesine düşkün… Tarkan yardımı sever…

Ünlülerden birkaç tanesinin kod analizini yapabilir misiniz?

Tarkan: Yakınlarına karşı çok yardımsever olur. Ama kalbini kıran insanlara karşı çok katı davranışlarda bulunabilir.
Kenan İmirzalıoğlu: Ailesine düşkünlüğü olabilir. Kuşkuculuğu, mükemmelliyetçiliği, kontrolcülüğü var. Güven ve merhamet ile ilgili sınava girecek.
Meryem Uzerli: Bir iş aklına yatıyorsa yapar, yoksa asla girişimde bulunmaz. Geçmişe olan bağı güçlüdür. Genel olarak dört ayak üstüne düşebilir.
Cem Yılmaz: Cem, Can ismi ile başlayanların hepsi hiperaktif. Ve çok konuşkan olurlar. Gelenek göreneklere önem verir. İçsel ketumluğu var. Çok zeki.
Beren Saat: Duygusal ve gizleyen bir yapı. Kararlı bir yapıdır. Maddiyat önemlidir. Hayvanlara ve doğaya karşı hassasiyeti olabilir. Çok ketum. Çok ender sever. Ama sevince de tam sever. Özgürlüğüne çok düşkün.
HER HARFİN BİR ENERJİSİ VAR

Aşkı, parayı, gücü çeken isimler nelerdir?

İsim olarak veririm ama soyadında bir problem varsa o isim bir işe yaramayacak. U harfi en çok şansı çekendir. Şöhret için Ş harfleri çok önemli. K harfleri insanları etrafına toplayan çok güçlü bir manyetik alan yaratır. Proje üretmeyi daha çok S harfleri getirir. M harfi parayı getirir. Her harfin bir enerjisi var. Mesala “Su” ismi herşeyi çeker. Şansı da, aşkı da, parayı da çeker.

Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluyoruz?
Yaşadığımız herşey bizim düşünce sistemimizden kaynaklanıyor. Kurban psikoljisinden çıkıp, gücün kendimizde olduğuna biran önce karar vermeliyiz.

RÖPORTAJ: EDDA SÖNMEZ – FOTOĞRAFLAR: YALÇIN BEL