•   Ekim 26, 2014

Kariyerde güzel dönem başlıyor!

Özellikle kariyer konularından yana şansımız bir hayli açılacak

Mars, Oğ­lak bur­cun­da yü­cel­di­ği ko­num­da­dır, kon­trol­lü, hırs­lı, da­ya­nık­lı olup, iş ko­nu­sun­da ha­ri­ka stra­te­ji­ler ku­ra­bi­le­ce­ğiz, hız­lı ve dü­zen­li bir şe­kil­de or­ga­ni­ze olarak tüm zor­luk­la­rın ra­hat­lık­la üs­te­sin­den ge­le­bi­le­ce­ğiz. Özel­lik­le ka­ri­yer ko­nu­la­rın­dan ya­na des­tek­le­yi­ci et­ki­si ola­cak­tır bu se­ya­hat dö­ne­mi­nin. İş ko­nu­sun­da­ki he­def­le­ri­mi­ze ulaş­ma nok­ta­sın­da özel­lik­le. Bu dö­nem ter­fi ko­nuş­ma­la­rı­nı­zı yap­mak, ye­ni iş baş­vu­ru­la­rın­da bu­lun­mak, iş kur­mak, iş de­ğiş­tir­mek için çok gü­zel bir dö­nem­dir. Tür­ki­ye açı­sın­dan de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de ise bu ge­çiş sı­nır kom­şu­la­rı­mız­la olan ger­gin­li­ği çok da­ha üst nok­ta­ya ta­şı­ya­bi­le­cek­tir. Özel­lik­le ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de ger­gin­lik, an­laş­ma­da so­run­lar mey­da­na ge­le­bi­lir. Bu sü­reç­te dip­lo­ma­si­yi sağ­la­mak zor ola­bi­lir.

As­tro­lo­ji ne de­ğil­dir?

İle­ti­şim şef­faf­laş­tı­ğı, sı­nır­la­rın ya­vaş ya­vaş iyi­ce or­ta­dan kalk­tı­ğı, her tür­lü bil­gi­ye çok ra­hat bir şe­kil­de ula­şı­la­bi­lin­di­ği bir sü­reç için­de­yiz ar­tık. Ta­bi­i ki bu bil­gi­le­re ko­lay ula­şı­la­bi­lir­lik ya­nın­da de­je­ne­ras­yo­nu ve aka­bin­de ay­nı bil­gi­yi yoz­laş­tı­ra­rak da kul­la­nı­la­bil­me­si­ne ne ya­zık ki im­kan sağ­la­mak­ta. Bu her tür­lü bil­gi için ge­çer­li ama be­nim de­ği­ne­ce­ğim ko­nu mes­le­ği­mi en iyi şe­kil­de ic­ra et­me­ye ça­lış­tı­ğım alan olan “As­tro­lo­ji­” ile il­gi­li ola­cak­tır.

Bir kı­sım “As­tro­log?”lar var ki, “Haf­ta­nın han­gi gü­nü han­gi ren­gi giy­me­niz, han­gi ta­şı ta­kar­sa­nız uğur ge­ti­re­bi­le­ce­ği, han­gi renk­le­rin ha­ri­ta­la­rı­nız­da­ki sert gö­rü­nüm­le­ri si­le­bi­le­ce­ği­ni, ne tür mü­zik­ler din­ler­se­niz ha­ya­tı­nız­da ne­ler et­ki ede­bi­le­ce­ği­” gi­bi ta­bi­ri ca­iz­se saç­ma sa­pan, açık­la­ma­lar ya­pı­yor­lar. Hat­ta bu ki­şi­ler da­nış­man­lık­la­rı es­na­sın­da, be­nim ina­nıl­maz dik­kat et­ti­ğim “Fa­l” ile “As­tro­lo­ji­”yi iç içe so­kup, ta­rot vb. mal­ze­me­le­ri kul­la­na­rak hem işi­ni doğ­ru dü­rüst yap­mı­yor hem de da­nı­şa­nı­nın ak­lın­da As­tro­lo­ji ile il­gi­li çok yan­lış bil­gi­ler edi­nil­me­si­ni sağ­lı­yor. Hat­ta öy­le ki ba­zı­la­rı ken­di­si­ne da­nı­şmak için ge­len­le­re As­tro­lo­ji­’nin ya­nın­da “Bü­yü bo­zu­cu, şans ge­ti­ri­ci vb.” bir ta­kım mus­ka gi­bi şey­ler ha­zır­la­yıp ve­ril­di­ği­ne şa­hit ol­dum, duy­dum.

Ye­ni sis­tem­ler ge­liş­ti­ril­di

Bu­ra­dan yo­la çı­ka­rak, As­tro­lo­ji si­ze han­gi gün han­gi ren­gi giy­me­ni­zi, han­gi ta­şı tak­tı­ğı­nız­da uğur ge­ti­re­ce­ği­ni, ne tarz bir mü­zik din­le­di­ği­niz­de ha­ri­ta­nız­da­ki sert et­ki­le­ri si­le­ce­ği­ni söy­le­mez! Hat­ta Fal ve As­tro­lo­ji as­la ve kat­ta yan ya­na anıl­ma­ma­sı ge­re­ken, mus­ka, bü­yü­cü­lük vb. her­han­gi bir ko­nu ile ili­şi­ği ol­ma­yan çok cid­di ma­te­ma­tik ve geo­met­ri, is­ta­tis­tik bil­gi­le­ri­nin de bi­lin­me­si ge­rek­ti­ği muh­te­şem bir bil­gi sis­te­mi­dir. Pe­ki bu­nun dı­şın­da As­tro­lo­ji ne­dir ve bir As­tro­log na­sıl ol­ma­lı­dır? Bu­nun üze­ri­ne apay­rı bir ki­tap bi­le ya­zı­la­bi­lir ama ben çok kı­sa ve öz bir şe­kil­de bah­set­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.

As­tro­lo­ji; in­san­lı­ğın var olu­şu ka­dar es­ki bir bil­gi sis­te­mi­dir. Ön­ce Gü­neş-Ay iki­li­si ve et­ki­le­ri ile baş­la­yan se­rü­ven, o dö­nem çıp­lak göz­le gö­rü­le­bi­len Sa­tür­n’­e ka­dar olan ge­ze­gen­ler (Mer­kür, Ve­nüs, Mars, Jü­pi­ter) ti­tiz­lik­le ve dik­kat­le in­ce­le­ne­rek ön­ce dün­ya, do­ğa üze­rin­de­ki et­ki­le­ri araş­tı­rıl­mış, keş­fe­dil­miş ar­dın­dan bi­rey­sel ola­rak et­ki­le­ri araş­tır­ma­lar, in­ce­le­me­ler so­nu­cu öğ­re­nil­miş. Ar­dın­dan biz­le­rin Je­ne­ras­yon di­ye bah­set­ti­ği­miz Ura­nüs, Nep­tün, Plü­to­n da ge­ze­gen­ler sı­nı­fı­na da­hil ol­muş­tur. Sa­bit yıl­dız­lar­dan, arap nok­ta­la­rın­dan vb. bah­set­mi­yo­rum bi­le! Bu­nun ya­nı sı­ra As­tro­lo­ji­’nin ge­li­şi­mi­ne “Mı­sır­lı­lar, İran­lı­lar, Pers­ler, Hint­li­ler, Yu­nan ve Ro­ma­lı­lar ve Arap­la­r” bü­yük kat­kı­lar ol­muş­tur. Ye­ni sis­tem­ler, tek­nik­ler ge­liş­tir­miş ve olan bil­gi­yi üs­tü­ne ye­ni­le­ri­ni de ek­le­ye­rek kul­la­nım alan­la­rı­nı ço­ğalt­mış­lar­dır.

Or­ta­ça­ğ’­da, as­tro­log ge­nel­lik­le pa­paz ve­ya en azın­dan din­sel eği­tim gör­müş ki­şiy­di. Bu­nun se­be­bi, ki­li­se dı­şın­da böy­le bir eği­tim im­ka­nı ol­ma­ma­sıy­dı. Eği­ti­min ilk aşa­ma­sın­da ma­te­ma­tik var­dı. 18. yüz­yı­la ka­dar, ba­zı üni­ver­si­te­ler­de as­tro­lo­ji sı­na­vı­nı geç­me­den dok­tor un­va­nı al­mak im­kan­sız­dı ve ge­ze­gen­sel po­zis­yon­la­rın ta­nı ve teş­his­te kul­la­nıl­ma­sı yay­gın­dı. 15. ve 16. yüz­yıl­lar bo­yun­ca Av­ru­pa­’da­ki bir­çok üni­ver­si­te, ta­nı, ön teş­his ve has­ta­nın du­ru­mu­nu te­da­vi et­mek­te kul­la­nı­la­cak ilaç­la­rın se­çi­mi­ne yar­dım­cı ola­rak as­tro­lo­ji ça­lış­ma­la­rı­nı içe­ren bir tıp müf­re­da­tı sun­mak­tay­dı. 13. yüz­yıl­da üni­ver­si­te­ler­de ka­bul gö­rü­yor­du. Bu da as­tro­lo­ji­nin le­hi­ne ol­muş­tu. Ki­li­se, as­tro­lo­ji­yi bir bi­lim ola­rak ta­nı­mak zo­run­da kal­mış­tı.

Ta­bi­i As­tro­lo­ji­’nin es­ki gü­cü­nü kay­bet­me­si­nin birçok ne­de­ni bu­lun­mak­ta­dır, dö­ne­min si­ya­si ve po­li­tik akım­la­rı, Ba­tı Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’nun çö­kü­şü ve 2’ye ay­rıl­ma­sı dö­ne­me ait birçok önem­li ya­zı­lı kay­nak­la­rın sa­vaş­lar­da ya­kı­lıp yok edil­me­si­ne se­bep ol­muş­tur. Ebu Ma’­şer, Ma­şa­’al­lah, El Bi­ru­ni, Gui­do Bo­nat­ti, Mo­ri­nus, Wil­li­am Lilly gi­bi bü­yük as­tro­log­lar As­tro­lo­ji­’nin ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı­sı olan önem­li bi­lim in­san­la­rıy­dı­lar.

As­tro­lo­ji gök­yü­zün­de­ki et­ki­le­şim­le­ri “Yo­rum­la­ma­” de­ğil “O­ku­ma­” işi­dir. Bu iki­si­nin ay­rı­mı­na çok dik­kat edil­me­li­dir. Çün­kü as­tro­lo­jik bil­gi, ki­şi­le­rin ini­si­ya­tif­le­ri ve dü­şün­ce­le­ri doğ­rul­tu­sun­da de­ği­şen de­ğil, tek­nik­ler üze­ri­ne ku­ru­lu bir bil­gi sis­te­mi­dir. Bu işi ya­pa­bil­me­nin yo­lu ön­ce­lik­le doğ­ru eği­tim­den geç­mek­te­dir.

Bir As­tro­log an­cak si­zin do­ğum ha­ri­ta­nı­zı oku­ya­bi­lir ama as­la yo­rum­la­ya­maz, ken­di dü­şün­ce ve fi­kir­le­ri­ni söy­le­ye­mez! Yön­len­di­re­mez, yak­la­şan ko­şul­la­rı, gök­yü­zü­nün et­ki­le­şim­le­ri­ni siz­le­rin an­la­ya­bi­le­ce­ği sa­de bir dil­le si­ze ak­ta­rır ve her za­man se­çim si­zin­dir!

Se­çer­ken çok dik­kat­li olun

As­tro­log; do­ğum ha­ri­ta­nız­la bir­lik­te ya­şam yo­lu­nuz­da­ki, ka­rak­te­ri­niz fi­nan­sal ka­zanç­la­rı­nız, ya­kın çev­re ile iliş­ki­le­ri­niz, ai­le ha­ya­tı­nız, aşk ha­ya­tı­nız, iş ya­şa­mı­nız ve po­tan­si­yel­le­ri­niz, ev­li­lik, sos­yal çev­re­niz, ye­te­nek­le­ri­ni­zi al­mış ol­du­ğu eği­tim­le bir­lik­te ba­zı özel tek­nik­ler yar­dı­mı ile do­ğum ha­ri­ta­nı­zın va­at et­ti­ği olay­la­rı ve po­tan­si­yel­le­ri­ni­zin ne za­man ne şe­kil­de açı­ğa çı­ka­ca­ğı­nı ön­gö­re­bi­len ki­şi­dir.

Bir As­tro­log, her­ke­si ol­du­ğu gi­bi ka­bul eder, yap­tık­la­rı ve dü­şün­ce­le­rin­den do­la­yı kar­şı­sın­da­ki ki­şi­yi eleş­tir­mez, ob­jek­tif bir göz ile doğ­ru ha­ri­ta­sı­nı, po­tan­si­yel­le­ri­ni ve ha­ri­ta­nın va­at et­tik­le­ri­ni an­la­tır. Ama han­gi yo­la na­sıl git­me­si ge­rek­ti­ği­ni asla söy­le­mez. Bir As­tro­log, sa­de­ce ge­le­cek­le de­ğil, geç­miş­le de il­gi­le­nen ki­şi­dir. La­kin “Geç­miş Ge­le­ce­ği­n” ay­na­sı­dır ve geç­miş­te­ki gök­yü­zü ko­num­la­rı­nı ve olay­la­rı­nı iyi ana­liz edip ge­le­cek hak­kın­da ön­gö­rü sa­hi­bi ola­bi­lir.

Bir As­tro­log yap­tı­ğı işin içi­ne, fal, bü­yü, mus­ka vb. şey­le­ri kat­maz, ka­tıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bi­lir, in­san­la­rı al­dat­maz, ren­ci­de et­mez, kan­dır­maz! En önem­li­si ki­min ne gi­ye­ce­ği­ne ve ne ta­ka­ca­ğı­na ka­rış­maz! Bu yüz­den as­tro­lo­ğu­nu­zu se­çer­ken çok dik­kat­li olun…

Koç ve yükselen Koç;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Mar­s’­ın, Oğ­lak bur­cu­na ge­çi­şi ile be­ra­ber, iş ve ka­ri­yer ko­nu­la­rın­da da­ha hırs­lı, ve­rim­li, kon­san­tras­yo­nu­zun yük­sek ola­ca­ğı, he­def­le­ri­ni­ze ken­di­ni­zi da­ha ya­kın his­se­de­ce­ği­niz, da­ha ko­lay or­ga­ni­ze ola­bi­le­ce­ği­niz bir dö­nem baş­lı­yor. 6 Ara­lı­k’­a ka­dar iş ve ka­ri­yer ko­nu­la­rı­na ener­ji­ni­zi yö­nel­te­ce­ği­niz za­man za­man stres­le mü­ca­de­le et­me­niz ge­re­ken bir sü­reç ola­cak. Ka­ri­ye­ri­niz­le il­gi­li ye­ni gi­ri­şim­ler, gü­cü­nü­zü or­ta­ya koy­mak, he­def be­lir­le­yip stra­te­jik bir şe­kil­de bu he­def­le­re doğ­ru yö­nel­mek için ha­ri­ka bir sü­reç­te ola­cak­sı­nız. Bu dö­nem yö­ne­ti­ci­le­ri­niz­le ge­ril­me­me­ye, ola­sı ger­gin or­tam­lar­dan uzak­laş­ma­ya dik­kat edin.

Boğa ve yükselen Boğa;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. 9. evi­niz­de iler­le­ye­cek olan Mars, ya­yın­cı­lık, ile­ti­şim, yurt dı­şı ile il­gi pro­je­ler, ya­ban­cı­lar­la il­gi­li iş­ler, yurt dı­şı­na se­ya­hat­ler ko­nu­sun­da ya­şa­mı­nız­da hız ver­me­ye baş­la­ya­cak. 6 Ara­lı­k’­a ka­dar sık­ça se­ya­hat­le­re çı­ka­bi­lir­si­niz. Yal­nız bu say­dı­ğım ko­nu­lar­la il­gi­li ag­res­yon, mü­ca­de­le, stres gi­bi du­rum­lar­la da sık­ça kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz. Bu sü­reç­te eğer si­zi il­gi­len­di­ren hu­kuk­sal bir da­va­nız var ise ol­duk­ça he­def odak­lı ve stra­te­jik dav­ra­na­rak da­va­la­rı ken­di le­hi­ni­ze çe­vi­re­bi­lir­si­niz. Eğer ki ki­tap çı­kar­mak gi­bi bir pla­nı­nız var ise bu sü­re­ci de­ğer­len­di­re­bi­lir­si­niz. Yurtdı­şı işleri olabilir.

İkizler ve yükselen İkizler;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Baş­ka­la­rı­na ait fi­nan­sal ko­nu­lar, kre­di­ler, mi­ras­lar, burs­lar, eşi­ni­zin ve­ya or­ta­ğı­nı­zın fi­nan­sal du­ru­mu ile il­gi­li da­ha kon­trol­lü, so­nuç el­de ede­bil­mek için da­ha hırs­lı dav­ra­na­bi­le­cek­si­niz bir sü­re. Bu ko­nu­lar­la il­gi­li za­man za­man stres ya­ra­tan ko­şul­lar­la kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz. Bir ya­tı­rım için kre­di araş­tır­ma­sı içi­ne gi­re­bi­lir­si­niz, ev al­mak, iş ye­ri aç­mak vb. bir du­rum için ola­bi­lir bu. Yal­nız mi­ras ve­ya na­fa­ka ile il­gi­li ko­nu­lar­da ko­şul­lar ilk etap­ta ger­gin ve sı­nır­la­rı­nı­zı zor­la­yı­cı bir et­ki yap­sa da ko­şul­lar le­hi­ni­ze dö­ne­cek­tir. Bu dö­nem eşi­niz ve­ya or­ta­ğı­nız da­ha çok pa­ra ka­za­na­bil­mek uğ­ru­na çok da­ha faz­la ça­ba sarf ede­bi­lir, da­ha çok emek ve­re­bi­lir ya­pı­lan iş­ler için.

Yengeç ve yükselen Yengeç;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Ener­ji­ni­zi da­ha çok iliş­ki­ler ve or­tak­lık­lar ala­nı­na yö­nel­te­bi­lir­si­niz. Ener­ji­ni­zi da­ha kon­trol­lü bir şe­kil­de kul­la­na­bi­lir, ye­ni bağ­lan­tı­lar ku­ra­bi­lir, or­tak­lık­lar­la il­gi­le­ne­bi­lir­si­niz. İliş­ki­ler ve or­tak­lık­la­rı­nı­zı çok da­ha ko­lay or­ga­ni­ze ede­bi­lir, ida­re ede­bi­lir­si­niz. Yal­nız Mar­s’­ın za­man za­man ag­res­yon ge­ti­re­ce­ği­ni de unut­ma­mak la­zım, iliş­ki­ler ve or­tak­lık­lar­la il­gi­li ko­nu­lar­da za­man za­man stres ya­ra­tan ko­şul­lar­la uğ­raş­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Part­ner ve­ya or­ta­ğı alt­tan al­mak­ta zor­la­na­bi­lir­si­niz bir sü­re için. Var­sa or­ta­ğı­nız ve­ya part­ne­ri­ni­zin mi­nik bir ka­za du­ru­mu da ola­bi­lir. Eğer ki ha­ya­tı­nız­da bi­ri yok ise birileri girecektir.

Aslan ve yükselen Aslan;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Mar­s’­ın da Oğ­lak bur­cun­da gir­me­si ile be­ra­ber, ön­ce­lik­le sağ­lı­ğı­nı­za her za­man­kin­den da­ha faz­la dik­kat et­me­li­si­niz, özel­lik­le ateş­li ra­hat­sız­lık­la­ra, ke­mik­le­ri­ni­ze, de­li­ci, ateş­li alet­le­re. İş ve ça­lış­ma ko­şul­la­rın­da da­ha ko­lay or­ga­ni­ze ola­bi­lir, da­ha sı­kı ve kon­san­tre ça­lı­şa­bi­lir­si­niz. Be­lir­le­ye­ce­ği­niz he­def­le­re da­ha plan­lı bir şe­kil­de ula­şa­bi­lir­si­niz. İşi­niz­le il­gi­li da­ğı­nık­lık sü­re­ci­niz so­na eri­yor. Ser­best ça­lı­şı­yor­sa­nız eğer bu dö­nem­de ken­di­ni­ze ye­ni bir ofis aça­bi­lir ya da iş ye­ri­ni­zi de­ğiş­ti­re­bi­lir­si­niz. Bu sü­reç­te hız­lı ve he­def odak­lı bir şe­kil­de ha­re­ket eden, ha­ya­tı­nı­zı ko­lay­laş­tı­ra­cak bir asis­tan ve ça­lı­şan ala­bi­lir­si­niz.

Başak ve yükselen Başak;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Aşk ha­ya­tı­nız can­lan­ma­ya baş­lı­yor, cin­sel ener­ji­niz ya­vaş ya­vaş yük­se­li­yor. Spor­tif fa­ali­yet­le­re ka­tı­la­bi­lir­si­niz. Za­man za­man sab­rı­nı­zın test edil­di­ği­ni dü­şü­ne­bi­lir­si­niz. Aşk ve ço­cuk­lar­la il­gi­li ko­nu­lar­da stres­li ko­şul­lar ola­bi­lir. İliş­ki­le­ri­ni­zin te­me­li da­ha çok cin­sel­lik ola­bi­lir. Bu sü­reç­te ha­ya­tı­nı­zı da­ha ke­yif­li bir ha­le ge­tir­mek için, vü­cut ener­ji­ni­zi ve kas­la­rı­nı­zı ça­lış­tı­ra­cak ak­ti­vi­te­le­re yö­ne­bi­lir­si­niz. Eğer ki ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­yı plan­lı­yors­nız 6 Ara­lı­k’­a ka­dar gök­yü­zü si­zi des­tek­le­yi­ci bir po­zi­yon­da ola­cak­tır. Bu dö­nem­de ola­sı baş­la­yan iliş­ki­le­ri­miz da­ha tut­ku ve ih­ti­ras do­lu ola­cak­tır.

Terazi ve yükselen Terazi;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Mar­s’­ın Oğ­lak bur­cu­na ge­çi­şi ile bir­lik­te, ya­kın çev­re­de­ki ha­ra­ket­li­lik ye­ri­ni ai­le içi­ne bı­ra­kı­yor. Ai­le için­de ag­res­yo­na dik­kat et­me­li, yer de­ğiş­tir­me ta­şın­ma ko­nu­la­rı gün­de­me ge­le­bi­lir. Özel­lik­le si­zi fi­zik­sel an­lam­da yo­ra­cak ko­şul­lar ola­bi­lir. Fa­kat sağ­lam­cı, da­ha or­ga­ni­ze ve plan­lı dav­ra­nış­la­rı­nız­la üs­te­sin­den ge­le­bi­lir­si­niz. Evi­ni­zin için­de ke­si­ci, de­li­ci, ya­nı­cı alet­ler kul­la­nır­ken dik­kat edin. Ev­den çık­ma­dan ön­ce bir­kaç ke­re son kon­trol­le­ri­ni­zi yap­ma­nız­da ya­rar var. Bu dö­nem ev sa­tın al­mak gi­bi bir pla­nı­nız var­sa, ha­ri­ka bir pa­zar­lık ya­pa­bi­lir­si­niz bu ko­nu­da gök­yü­zü siz­den ya­na ola­cak­tır. Yal­nız iş ha­ya­tın­da pat­ron­lar­la ça­tış­ma­ma­ya dik­kat et­me­li­si­niz.

Akrep ve yükselen Akrep;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Bu nis­pe­ten iyi bir ha­ber çün­kü uzun sü­re­dir, ge­len pa­ra gi­di­yor­du, fi­nan­sal an­lam­da da­ha faz­la mü­ca­de­le, stres­li bir sü­reç­ti ama bu dö­nem bit­ti. 6 Ara­lı­k’­a ka­dar lüt­fen tra­fik­te da­ha dik­kat­li olun, ara­cı­nı­zın ba­kı­mı­nı­zı, ıvı­rı­nı, zı­vı­rı­nı ak­sat­ma­yın. Özel­lik­le bu haf­ta so­nu­na doğ­ru he­sap­ta ol­ma­yan bir yol­cu­luk gün­de­me ge­le­bi­lir, bu bir ar­ka­da­şı­nı­zın dü­ğü­nü, ni­şa­nı için ola­bi­lir ve­ya ar­ka­daş­lar­la se­ya­hat şek­lin­de ola­bi­lir. Eli­niz­de­ki bir ürü­nü pa­zar­la­mak, rek­la­mı­nı yap­mak, stra­te­ji oluş­tur­mak için de ha­ri­ka bir dö­nem­de ola­cak­sı­nız. Ha­ya­tı­nı­za hız ve he­ye­can ka­ta­cak söz­leş­me­ler ya­pa­bi­lir, im­za­lar ata­bi­lir­si­niz.

Yay ve yükselen Yay;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Fi­nan­sal ko­nu­lar ön plan­da ola­cak, yal­nız Mars ada­ma har­ca­tır! Pa­ra ile il­gi­li ko­nu­lar­da da­ha faz­la efor har­ca­ma­nız ge­re­ke­cek­tir, mü­ca­de­le ala­nı­nız pa­ra ve ka­zanç­la­ra yö­ne­le­cek­tir. Büt­çe­yi den­ge­le­mek bu sü­reç­te çok önem­li ola­cak­tır. Ge­len gi­der çün­kü ve pa­ra­yı el­de tut­mak zor­la­şa­bi­lir. He­men ca­nı­nı­zı sık­ma­yın, pa­ra ge­le­cek ki gi­de­cek öy­le dü­şü­nün. Pa­ra ile il­gi­li ko­nu­lar­da da­ha stra­te­jik ve akıl­lı­ca dav­ra­na­bi­le­cek­si­niz. Hat­ta Mar­s’­a inat bi­ri­kim bi­le ya­pa­bi­lir­si­niz as­lın­da. Bu dö­nem eli­niz­den çı­kar­mak is­te­di­ği­niz, sat­ma­yı plan­la­dı­ğı­nız bir şey var­sa bu­nu hız­lı şe­kil­de ya­pa­bi­lir­si­niz. Gök­yü­zü des­tekçiniz.

Oğlak ve yükselen Oğlak;

Bu haf­ta Mars, bur­cu­nu­za ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar da se­ya­hat ede­cek. Bu ha­ri­ka! Çün­kü bu sü­reç si­zi bir ne­vi ateş to­pu­na çe­vi­re­cek, çok faz­la din­len­me­ye, otur­ma­ya vak­ti­niz ol­ma­ya­cak, koş­tur­ma, mü­ca­de­le dö­ne­mi. Tam gi­ri­şim yap­ma, ye­ni baş­lan­gıç­lar için ha­ri­ka bir sü­reç ola­cak. Ha­ya­tı­nı­za cid­di an­lam­da hız ge­li­yor. Bu­nun ya­nı sı­ra ca­zi­be­ni­niz de ay­nı oran­da ar­tı­ra­cak. Mars sa­ye­sin­de, ha­ri­ka stra­te­ji­ler ku­ra­rak he­def­le­ri­ni­ze çok da­ha hız­lı ve et­kin bir şe­kil­de ula­şa­bi­le­cek­si­niz. Ay­nı şe­kil­de kız­gın ve ag­re­sif­te, bu dö­nem da­ha alın­gan ve her şe­ye kar­şı tep­ki­li ola­bi­lir, ge­nel ola­rak ya­şa­mın bir çok ala­nı­na mu­ha­le­fet­te ola­bi­lir­si­niz. Mars, ya­nık ve ke­sik­ler­le iliş­ki­li­.

Kova ve yükselen Kova;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Bu dö­nem ye­ni gi­ri­şim­le­re baş­la­ma za­ma­nı de­ğil­dir pek, sü­rek­li bir en­gel­len­me his­si ya­şar­sı­nız ve­ya gi­ri­şim­le­ri­ni­zin önün­de set­ler olu­şur. Ke­za dün­ya si­ze kar­şıy­mış gi­bi ge­lir, iç­sel sı­kın­tı­lar, iç­sel mü­ca­de­le, ruh­sal sı­kın­tı­lar üs­tü­ne sağ­lık­la il­gi­li mü­ca­de­le, ken­di­ni­zi ha­ya­tın ge­ri­sin­de his­se­de­bi­lir­si­niz. Bu dö­nem özel­lik­le giz­li güç­lü düş­man­lar­la uğ­raş­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. San­ki bi­ri­le­ri ya­şam­da­ki iş­le­ri­ni­ze taş ko­yu­yor­muş gi­bi ge­le­bi­lir siz­le­re, iş­le­ri­niz ip­tal ola­bi­lir, ge­cik­me­ler söz ko­nu­su ola­bi­lir.

Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi güç­len­di­re­cek gı­da­la­ra da­ha çok ih­ti­ya­cı­nız ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Özel­lik­le diz, de­ri, ke­mik ve ek­lem­le­ri­ni­ze çok da­ha dik­kat edin.

Balık ve yükselen Balık;

Bu haf­ta Mars, Oğ­lak bur­cun­da ge­çi­yor ve 6 Ara­lı­k’­a ka­dar bu burç­ta se­ya­hat ede­cek. Bu sa­ye­de siz­ler çok da­ha sos­yal olup, ar­ka­daş­la­rı­nız­dan, dost­la­rı­nız­dan des­tek­ler ala­bi­le­cek­si­niz. Ha­ya­tı­nı­zın efor ve mü­ca­de­le ala­nı sos­yal çev­re, ar­ka­daş­lık­lar, dost­luk­lar ala­nı­na ka­yı­yor ola­cak. Bu sü­reç­te bir çok dos­tu­nu­zun so­ru­nu­na ay­nı an­da ye­tiş­me­niz ge­re­ke­bi­lir. Klüp­le­re, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na üye ola­bi­lir, bu­ra­lar­da ak­tif gö­rev­ler ala­bi­lir­si­niz. İş ha­ya­tın­dan ka­zan­dı­ğı­nız ge­lir­le­ri ar­tır­mak için da­ha çok ça­ba sarf ede­bi­lir, prim usu­lü ça­lı­şı­yor­sa­nız eğer ala­ca­ğı­nız prim­le­rin de­ğe­ri çok da­ha yük­sek ola­cak­tır. Yal­nız bu sü­reç­te ar­ka­daş­la­rı­nı­za borç pa­ra ver­mek için iyi bir dö­nem de­ğil.