•   Kasım 30, 2014

Kebabıyla ünlü şehir Adana

Ebru Erberdi – ebru@mamma7.com

 

Ak­de­niz Böl­ge­miz­de yer alan Ada­na nü­fus ba­kı­mın­dan ül­ke­mi­zin dör­dün­cü bü­yük şeh­ri­dir. Kent Or­ta To­ros­la­r’­ın bir bö­lü­mü ve Ama­nos Dağ­la­rı ile çev­ri­li­dir. Sey­han ve Cey­han akar­su­la­rı şeh­rin en önem­li akar­su­la­rı­dır. 3000 yıl ka­dar ön­ce­sin­de da­ya­nan ta­ri­hi ile şe­hir birçok me­de­ni­ye­te ev sa­hip­li­ği yap­mış­tır. Ada­na ili­miz 1986 ta­ri­hin­de bü­yük­şe­hir ol­muş­tur.

 

TAŞ KÖPRÜ…

 

Ada­na de­nin­ce ak­la Ada­na Ke­ba­bı ge­lir. Şe­hir­le bü­tün­leş­miş bu ke­bap tüm Tür­ki­ye­’de tüm ke­bap­çı­lar­da ve dü­rüm­cü­ler­de ta­da­bi­le­ce­ği­niz lez­zet­li bir ke­bap­tır. Favori olanı, şal­gam su­yu ve bol ye­şil­lik­le ser­vis edil­me­si­. Şe­hir­de gör­me­niz ger­ken yer­le­rin ba­şın­da ya­pı­mı Ne­olo­tik çağ­la­ra uza­nan Mi­sis An­tik Ken­ti­’dir. Ada­na­’nın ade­ta sem­bol ya­pı­sı olan Taş Köp­rü Ro­ma­lı­lar dö­ne­min­den kal­ma olup, Sey­han ve Yü­re­ğir mer­kez il­çe­le­ri­ni bir­bi­ri­ne bağ­lar. Bu ya­pı­nın baş­ka bir özel­li­ği ise dün­ya­nın araç tra­fi­ği­ne açık en es­ki köp­rü ol­ma­sı­dır.

 

Mi­ma­ri­si Sel­çuklu ve Mem­lük tar­zı­nı ta­şı­yan Ada­na Ulu Ca­mi­i (Ra­ma­za­no­ğul­la­rı Ca­mi­i) Mer­kez Ca­mi­i’­den ön­ce Ada­na­’nın ta­rih bo­yun­ca en bü­yük ca­mi­si ol­muş­tur. Ada­na Mer­kez Sa­ban­cı Ca­mi­i ise Tür­ki­ye­’nin ve Or­ta­do­ğu­’nun en bü­yük ca­mi­le­rin­den­dir.

 

İŞTE GEZECEĞİNİZ YERLER…

 

Ada­na Mer­kez Par­kı, Ta­ri­hi Ka­zan­cı­lar Çar­şı­sı, Bü­yük Sa­at, Ada­na Çar­şı Ha­ma­mı, Ada­na Et­nog­raf­ya Mü­ze­si, Mi­sis Mo­za­ik Mü­ze­si şe­hir­de gez­me­niz ge­re­ken yer­le­rin ba­şın­da ge­lir.

 

Ada­na­’nın ta­rım fa­ali­yet­le­ri pa­muk ve turunç­gil­ler­dir.

 

sirdanŞIRDAN DOLMASI:

 

Malzemeler:

4 adet şırdan

250 gr. kıyma

Yarım kilo pirinç

Yarım kilo soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

 

Te­miz­le­ni­şi:

İçi te­miz­len­miş şır­dan­la­rın ön­ce her iki yü­zü de so­ğuk suy­la, son­ra sı­cak suy­la de­fa­lar­ca yı­ka­nır. İyi­ce te­miz­len­dik­ten son­ra bir kaç sa­at tuz­lu ve li­mon­lu su­da bek­le­ti­lir ve ye­ni­den yı­ka­nır. Te­miz­li­ği ol­duk­ça uzun ve zah­met­li­dir.

 

Ya­pı­lı­şı:

So­ğan­lar kü­çük kü­çük doğ­ra­nır. Pi­rinç, kıy­ma ve di­ğer mal­ze­me­ler ek­le­ne­rek ka­rış­tı­rı­lır. Mal­ze­me­ler, şır­dan­la­ra el yor­da­mıy­la dol­du­ru­lur. Bü­tün şır­dan­lar dol­du­rul­duk­tan son­ra ten­ce­re­ye yer­leş­ti­ri­lir. 3 su bar­da­ğı su ve tuz ila­ve edi­lip, 60 da­ki­ka pi­şi­ri­lir, üze­ri­ne bol­ca kim­yon dö­kü­le­rek ye­nir.

 

koftreADANA İÇLİ KÖFTE

 

Malzemeler:

İçi için:

250 gram kıyma n 4 adet ince kıyılmış soğan

1 su bardağı ince kıyılmış ceviz içi

1 yemek kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Karabiber, tuz

 

Sosu için:

1-2 yemek kaşığı nar ekşisi

Maydanoz, 5-6 diş sarımsak, zeytinyağı, pulbiber, tuz

 

Dışı için:

 

1 bardak kahve-rengi ince bulgur

Yarım bardak un

İki kez çekilmiş 200 gram kıyma

Yarım su bardağı irmik (akşamdan bir bardak sıcak suyla ıslatılmış)

Biber salçası, kimyon, tuz

 

Ya­pı­lı­şı:

 

İçi için, kıy­ma­yı bir ta­va­ya alın ve to­pak to­pak ol­ma­ma­sı için iyi­ce da­ğı­ta­rak ka­vu­run. Bi­raz tuz, ka­ra­bi­ber, çok az sal­ça ve te­re­ya­ğı­nı ila­ve edin. Kıy­ma bir mik­tar su­yu­nu sal­dık­tan son­ra so­ğa­nı ek­le­yin. Eğer so­ğan çok su­luy­sa su­yu­nu sı­kın. Kıy­ma­yı çok iyi ka­vu­run. Sos için de, sa­rım­sak, may­da­noz ve nar ek­şi­si­ni mut­fak ro­bo­tu­na alıp iyi­ce ka­rış­tı­rın. So­sa bi­raz zey­tin­ya­ğı ila­ve ede­rek ka­rış­tı­rın. Bir ka­ba alıp, tu­z ek­le­yin. Haş­la­nan iç­li köf­te­le­ri ser­vis ta­ba­ğı­na alın.

 

biciBİCİ BİCİ

 

Malzemeler:

 

1 paket nişasta

1 kg toz şeker

1 tatlı kaşığı şerbet boyası

Üzeri için pudra şekeri

 

Ya­pı­lı­şı:

 

Nişastayı 1 su bardağı toz şeker ve bir miktar su karıştırarak koyu bir kıvam elde edene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kıvama gelen muhallebiyi ince bir tabaka halinde borcam tepsiye dökün. Daha sonra bir litre suyun içine şerbet boyasını döküp kaynamaya bırakın. Kaynayan şerbetide tepsinin üzerine döküp soğumasını bekleyin. Soğuyan bici biciyi dilimler halinde üzerini pudra şekeri serpip servise sunun.