•   Kasım 15, 2014

Profesör oldu

Mer­hum ga­ze­te­ci Çe­tin Eme­ç’­in kı­zı ün­lü pi­ya­nist Meh­veş Emeç Bi­rol, Pro­fe­sör un­va­nı­nı al­dı. Yıl­lar­dır Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Ata­türk Eği­tim Fa­kül­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Eği­ti­mi Bö­lü­mü Mü­zik Öğ­ret­men­li­ği Ana­bi­lim Da­lı­’n­da yap­tı­ğı, ça­lış­ma­lar so­nun­da pro­fe­sör­lü­ğe atan­mış. Meh­veş Eme­ç’­in eşi Özalp Bi­rol, pro­fe­sör olan eşi­nin fo­toğ­ra­fı­nı sa­nal or­tam­da ya­yın­la­ya­rak ; Meh­veş bu sü­reç­te, öy­le sı­kı ça­lış­tı, öy­le güç­lük­ler­le kar­şı­laş­tı ve ken­di­si­ne ya­pı­lan hak­sız­lık­lar­la öy­le mü­ca­de­le et­ti ki, kı­zı­mız Se­lin ve ben, ken­di­siy­le bir kez da­ha gu­rur duy­duk. Emi­nim Çe­tin Bey de uzak­lar­dan Meh­ve­ş’­i al­kış­lı­yor­du­r’ de­di.