•   Kasım 30, 2014

Mizah yazarlığının sırları

Ak­bank Sa­nat, Ara­lık ayı bo­yun­ca her Çar­şam­ba 18.30-20.30 sa­at­le­ri ara­sın­da Ve­dat Öz­de­mi­roğ­lu’­nun yö­ne­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek “Mi­zah Ya­zar­lı­ğı Atöl­ye­si­” ile mi­za­hı­mı­za ye­ni ye­te­nek­ler ka­zan­dır­ma­yı he­def­li­yor… “Gün­cel mi­zah han­gi da­mar­lar­dan bes­le­nir?”, “mi­zah ya­zar­lı­ğı­nın ef­sa­ne ol­muş ki­lo­met­re taş­la­rı­” gibi ko­nu baş­lık­la­rı iş­le­ne­cek.