•   Kasım 15, 2014

Mağazada özel davet

Mu­do Con­cept, Mall of İs­tan­bu­l’­da iş dün­ya­sı ve ce­mi­yet ha­ya­tı­nın ön­de ge­len isim­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı özel bir açı­lış kut­la­ma­sı­na ev sa­hip­li­ği yap­tı. Bu özel ge­ce­de Mu­do Onur­sal Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ta­vi­loğ­lu, Mu­do Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Ta­vi­loğ­lu ve Mu­do CE­O’­su Ba­rış Ka­ra­kul­luk­çu ile bir­lik­te da­vet­li­ler­le ya­kın­dan il­gi­len­di­ler.