•   Kasım 30, 2014

Şa­ka­cı, lüks, gü­lüm­se­ten, cid­di­yet zıt­la­rın ener­ji­si

Yasemin Candemir – yasemin@sozcu.com.tr

 

Bu se­fer Me­ci­di­ye ni­şan­la­rı ye­ni ko­lek­si­yo­nun her ya­nın­da?

 

Ko­lek­si­yo­num mo­dern ile kla­si­ğin kom­bin­len­me­sin­de en çağ­daş yo­rum ola­rak özet­le­ne­bi­lir di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Şa­ka­cı lüks, zen­gin sa­de­lik, gü­lüm­se­ten cid­di­yet gi­bi kar­şıt­lık­lar­dan do­ğan güç­le bes­le­nen, zıt­lık­lar­dan sı­zan ener­ji­yi ya­ka­la­yan bir stil pe­şin­de­yim. Her se­zon Os­man­lı­’nın baş­ka bir te­ma­sı­nı kul­la­nı­yo­rum .

 

Si­zin Ka­şık­çı El­ma­sı ko­lek­si­yo­nu­nuz­da müt­hiş il­gi gör­müş­tü de­ğil mi?

 

Evet. Ka­şık­çı el­ma­sı vaz­ge­çe­me­di­ğim ta­ri­hi ob­je. Bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 500 bin yer­li ya­ban­cı müş­te­riy­le bu­luş­tu. Baş­ka ül­ke­de olsam Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­’n­dan teş­vik alır­dım.

 

Sul­tan Ab­dül­me­cid dö­ne­min­de bir onur­lan­dır­ma ara­cı ola­rak kul­la­nı­lan Me­ci­di­ye Ni­şan­la­rı ye­ni ko­lek­si­yo­nu­mun te­mel mo­ti­fi ol­du. Kul­la­nı­lan sem­bol­ler fi­gür­ler hep­si­nin ay­rı bir an­la­mı var. Bu se­ne de ko­lek­si­yo­nu­mu ter­cih eden­le­ri ben onur­lan­dı­ra­yım is­te­dim. Özel­lik­le Os­man­lı kül­tü­rü ve Ana­do­lu me­de­ni­yet­le­ri be­nim için dip­siz ku­yu. Her ye­ni kay­nak, her se­ya­hat ye­ni bir fi­kir ve­re­bi­li­yor.

 

moda-2

 

Ön­ce­lik­le ken­di­ni iyi ta­nı­yan, öz­gün, ken­di­ne gü­ve­nen stil sa­hi­bi ka­dın­la­rı se­vi­yo­rum. Ben bir giy­si­nin mo­da ol­ma­sın­dan da­ha çok, ya­kış­ma­sı ile il­gi­li­yim. Mo­da kur­ban­lı­ğın­dan hoş­lan­mı­yo­rum. Mo­da di­ye her­ke­sin ay­nı şey­le­ri ko­yun sü­rü­sü gi­bi gi­y­me­sin­den hiç bir za­man haz et­me­dim. Be­nim ta­sa­rım­la­rı­mı se­çen in­san­lar fark­lı ol­sun is­ti­yo­rum. Za­man­sız ta­sa­rım­lar yap­mak­tan hoş­la­nı­yo­rum.

 

Çok ya­kın­da ye­ni çan­ta ve ak­se­su­ar ko­lek­si­yo­num ge­li­yor. İç ça­ma­şı­rı mar­kam “Hal­vet” Mos­ko­va­’nın en önem­li alış­ve­riş mer­ke­zin­de ye­ri­ni bu­la­cak ve 52 ül­ke­yi do­la­şa­cak Muh­te­şem Yüz­yıl ser­gi­si­nin sho­p’­un­da da ürün­le­rim sa­tı­la­cak.

 

Se­def Ha­nım, ne­den hep ta­sa­rım­la­rı­nız­da es­ki me­de­ni­yet ve kül­tür­ler­den esin­ti var?

 

Et­ki­len­me­min çe­şit­li se­bep­le­ri var. Os­man­lı dip­siz bir ku­yu, an­la­mı olan özü­müz­den ge­len kül­tür mi­ra­sı­mı­zı da gü­nü­mü­ze en­teg­re ede­bil­me şan­sı su­nu­yor. Mar­ka­mı kur­ma­dan ön­ce yurt­dı­şın­da ka­tıl­dı­ğım fu­ar­lar­da da göz­lem­le­di­ğim her­kes bir şe­kil­de ya Ba­tı­lı ol­ma­ya ça­lı­şı­yor ya da müş­te­ri­si olan ül­ke­nin kül­tü­rü­ne gö­re ta­sa­rım ya­pı­yor. Bu ba­na yan­lış gel­di. Mut­la­ka özü­müz­den bir şey­ler ol­ma­lı ve gü­nü­mü­ze de uyar­lan­ma­lıy­dı. Bu dü­şün­ce­le­rin so­nu­cun­da bu yol açıl­dı.

 

moda-3

 

İNSANLARI ŞAŞIRTMALIYIM

 

Bu il­ha­mı alır­ken en çok ne­ler­den et­ki­le­ni­yor­su­nuz?

 

‘A­nak­ro­niz­m’ fel­se­fe­sin­den yo­la çık­tım. Be­nim için za­man çok önem­li bir ol­gu. Fark­lı za­man di­lim­le­ri ara­sın­da zıp­la­ma­lar, eş­leş­tir­me­ler ya­pa­rak in­san­la­rı şa­şırt­mak, dü­şü­nül­me­miş bir­lik­te­lik­le­ri ser­gi­le­mek gi­bi bir he­ye­ca­nım var. Türk­çe­’ye “za­man-bo­zu­m” ola­rak çev­ri­le­bi­le­cek anak­ro­nizm ke­li­me­si or­ta­ya koy­du­ğum iş­le­ri iyi be­tim­li­yor.

 

İYİ BİR GÖZLEMCİ OLUNMALI

 

Mo­da­cı yü­zü­nü Do­ğu­’ya mı, Ba­tı­’ya mı çe­vir­me­li?

 

As­lın­da mo­da ev­ren­sel bir dil kul­lan­ma­yı ge­rek­ti­ri­yor. Sa­de­ce ta­sar­lar­ken ve üre­tir­ken doğ­du­ğum ve ya­şa­dı­ğım coğ­raf­ya­nın ni­met­le­rin­den ya­rar­la­nan bir kim­li­ğim var de­mek doğ­ru olur. Ayrıca iyi bir göz­lem­ci olup dün­ya­yı ta­kip et­mek de­ği­şim­le­ri ya­ka­la­mak ge­re­ki­yor.