•   Kasım 8, 2014

Şeker bağımlılığından kurtulun

Tat­lı şey­ler­den uzak kal­mak müm­kün gö­rün­mü­yor mu? Bu­nun bir ne­de­ni var. Şe­ker­li bir şey ye­di­ği­niz za­man, be­yin­de­ki do­pa­min sa­lı­nı­mı uya­rı­lır, bu­da si­zin mut­lu ve hu­zur­lu his­set­me­ni­zi sağ­lar. Be­yin bu his­si ta­nır, se­ver ve da­ha da faz­la­sı­nı is­te­me­ye baş­lar. Bu­nu öğ­ren­mek si­zi kor­ku­ta­bi­lir fa­kat bir­ta­kım uyuş­tu­ru­cu mad­de­le­rin de be­yin­de şe­ker ile ay­nı re­sep­tör­le­ri uya­ra­bil­di­ği bi­lin­mek­te­dir. Ve teh­li­ke­le­ri sa­de­ce ki­lo al­mak­la sı­nır­lı de­ğil­dir. Şe­ke­rin, böb­rek ha­sar­la­rı, kan­ser ris­ki ve kalp has­ta­lık­la­rı gi­bi en çok kor­ku­lan has­ta­lık­lar­la bağ­lan­tı­sı ol­du­ğu­ da or­ta­ya çı­ktı.

 

İşte Beslenme ve Diyet uzmanı Taylan Kümeli’den tüyolar

 

Krom almayı deneyin

Krom kan şe­ke­ri­nin in­sü­lin dü­zen­len­me­sin­de ve ener­ji üre­ti­min­de bir rol oy­nar. Krom, kan şe­ke­ri­nin düş­me­si­ni ve şe­ker atak­la­rı­nı ön­ler. Si­zi son­ra­sın­da şe­ker dal­ga­lan­ma­la­rı­na sü­rük­le­ye­cek şe­ker is­tek­le­rin­den kur­tul­mak için ye­mek­le­ri­ni­zin ba­şın­da gün­de 200 mcg ol­mak üze­re krom ala­bi­lir­si­niz.

 

meyveÖğünlerinize meyve ekleyin

Sağ­lık­lı ku­ru­tul­muş mey­ve­ler ve­ya yaş mey­ve­le­r gi­bi do­ğal ola­rak tat­lan­dı­rıl­mış şey­le­ri yi­ye­cek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­rek, on­la­rın tat­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nüp tat­lı ih­ti­ya­cı­nı­zı kan­dı­ra­bi­lir­si­niz.

 

Yarı yarıya kuralı…

Şekerin ço­ğu mey­ve su­la­rı ve­ya meş­ru­bat­lar­dan ge­li­yor­sa, ya­rım fin­can ma­den su­yu ile su­lan­dı­ra­bi­lir­si­niz. Bu şe­ker alı­mı­nı ya­rı ya­rı­ya azal­tır.

 

Fıstık ezmeli ve çikolatalı kombo

Bu lez­zet iki­li­si en obur tat­lı­ya düş­kü­nün bi­le tat­lı is­te­ği­ni bas­tı­ra­bi­lir. Bir bar yüz­de 90 bit­ter çi­ko­la­ta­yı bir ka­va­noz or­ga­nik light fıs­tık ez­me­si­ne ka­rış­tı­rın. Bir gün buz­do­la­bın­da hem so­ğu­ma­sı hem de aro­ma­la­rı­nın bir­bi­ri­ne ka­rış­ma­sı için bek­le­tin. Şe­ker is­te­ği­niz atak yap­tı­ğın­da, bir tat­lı ka­şı­ğı yi­yin. Bir tat­lı ka­şı­ğı 4,5 gram şe­ker içe­rir. Bu­nu her za­man ye­di­ği­niz 30 gram şe­ker içe­ren brow­ni­e’­niz ile kı­yas­la­dı­ğı­nız­da, şe­ker alış­kan­lık­la­rı­nız­dan kur­tu­la­bi­lirsiniz.

 

İşte zararları

Şe­ker, frük­toz ve gli­koz mo­le­kül­le­ri­nin ka­rı­şı­mın­dan olu­şur. Bu mad­de­ler be­de­ni­miz ta­ra­fın­dan fark­lı şe­kil­ler­de me­ta­bo­li­ze edi­lir. Faz­la alın­dı­ğın­da, frük­toz bu­nu ya­ğa dö­nüş­tür­me­si için ka­ra­ci­ğe­ri te­tik­ler. Bu­na kar­şı­lık gli­koz, kan şe­ke­ri­ni uya­ra­rak yağ de­po­la­ma­ya ya­ra­yan in­sü­lin hor­mo­nu sal­gı­la­tır. Faz­la tat­lı ye­mek, si­zi tat­min et­mek­ten zi­ya­de iş­ta­hı­nı­zı da­ha da açar. İş­te bu yüz­den tat­lı ye­dik­ten he­men son­ra ca­nı­nız tek­rar atış­tır­mak is­ter. Faz­la tat­lı tü­ke­ti­mi ek ola­rak, in­sü­lin di­ren­ci, yük­sek trig­li­se­rid ve tip-2 di­ya­be­te de yol aça­bi­lir.

 

sekerin-zararlari

 

DİKKAT!

Şe­ker, hiç um­ma­dı­ğı­mız yi­ye­cek­le­rin içi­ne giz­len­miş­tir. Çün­kü üre­ti­mi ko­lay­dır; ek­len­di­ği yi­ye­ce­ğe lez­zet ve­rir ve si­zi o yi­ye­ce­ğe ba­ğım­lı ya­pa­r”. Mey­ve­li yo­ğurt, do­ma­tes so­su, ket­çap, ek­mek, sa­la­ta so­su ve kra­ker­le­rin içi­ne, üre­tim aşa­ma­sın­da şe­ker ila­ve edi­lir. Çok fark­lı tür­le­ri ola­bil­me­si (suk­roz, şe­ker ka­mı­şı ve da­ha ni­ce­le­ri) so­ru­nu şid­det­len­di­ri­yor. Kı­sa­ca­sı, ye­di­ği­miz pek çok şey­de az ve­ya çok şe­ker var.