•   Kasım 25, 2014

Sigarayı kilo almadan bırakın

Sigarayı bırakmak kişinin sağlığında belirgin iyileşmeler sağlar. İlk 20 dakika içerisinde vücudumuzda birtakım önemli ve faydalı değişiklikler olmaya başlar. İlk 20 dakika sonra kan basıncı ve nabız sayısı normale döner, 12 saat sonra kandaki karbon monoksit düzeyi normal seviyesine düşer, 2 hafta-3 ay sonra kalp krizi geçirme riskiniz azalmaya ve akciğer fonksiyonlarınız gelişmeye başlar.

 

Yaklaşık 9 ay sonra nefes darlığınız ve öksürüğünüz iyice azalır, 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riskiniz sigara içen birine göre yarı yarıya azalır…

 

İlk 3 gün en zor dönemdir
Ancak sigarayı bırakan kişilerde sıklıkla görülen şikâyetlerden biri kilo alımıdır. Sigara içenler, içmeyenlere göre daha az iştahlıdır. Bu durum sigara içenlerde yeterli ve dengeli besin seçimini de olumsuz etkiler.
Sigarayı bırakmayla birlikte aşırı besin tüketimine eğilim görülmekte, kolay tüketilebilir ancak yüksek kalorili besin alımı artmaktadır. İlk 3 gün en zor dönemdir. Özellikle ilk günlerde sigara içme krizinden kurtulmak için aşırı yeme eğilimini önlemek amacıyla fiziksel açlıkla duyguların neden olduğu açlık arasındaki farkı öğrenmeye çalışmak çok önemlidir.

 

İşte yapmanız gerekenler

 

Den­ge­li bes­len­me sağ­lı­ğın ko­run­ma­sı için esas­tır. Bu ne­den­le, dört be­sin gru­bun­daki be­sin­ler en az 3 ana ve 3 ara öğün­de ye­ter­li mik­tar­­da alın­ma­lı­dır.
Bu ge­çiş dö­ne­min­de tü­ke­ti­le­cek be­sin­le­re dik­kat edil­me­li­dir. Ör­ne­ğin sı­cak çi­ko­la­ta ye­ri­ne süt içil­me­si, tat­lı ye­ri­ne mey­ve ye­nil­me­si, ka­lo­ri­si yük­sek ku­ru ­ye­miş­ler ye­ri­ne ku­ru mey­ve­le­rin tü­ke­til­me­si ter­cih edil­me­li­dir.

 

Çay ve­ya kah­vey­le bir­lik­te si­ga­ra içil­me­si is­ten­di­ğin­de ta­ze sı­kıl­mış mey­ve su­yu ya da mey­ve öz­lü çay­la­r tü­ke­til­me­lidir.

 

Ye­mek­ler­de por­si­yonların azal­tıl­ma­sı, kü­çük ka­se ve ta­bak kul­la­nıl­ma­sı da ki­lo kon­tro­lü sağ­lar.
Si­ga­ra­yı bı­ra­kan bi­rey­ler­de sa­vun­ma sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek ve olu­şan ser­best ra­di­kal­le­rin vü­cu­da ver­dik­le­ri ha­sa­rın vü­cut ta­ra­fın­dan ona­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la her gün mev­si­min­de bol bu­lu­nan seb­ze ve mey­ve­ler­den tü­ke­til­me­si öne­ri­lir.

 

Si­ga­ra­yı bı­ra­kan­lar­da gö­rü­len bir di­ğer so­run ka­bız­lıktır. Bu soruna karşı tam ta­hıl ürün­le­ri ve ke­pek­li ürün­le­r ter­cih edilmeli; ku­ru mey­ve­ler­den erik, in­cir ve ka­yı­sı tü­ke­ti­mi­ ar­tır­ılmalı.

 

Ze­hi­ri bol su içe­rek atın

 

Fi­zik­sel ak­ti­vi­te ka­lo­ri­le­ri ya­kar ve ni­ko­ti­ne de ye­me­ğe de odak­lan­ma­yı azal­tır. Spor, stre­si de azal­tır ki bu si­ga­ra­yı bı­ra­kır­ken sa­vaş­tı­ğı­nız ikin­ci ca­na­var­dır. Haf­ta­da en az 3 kez ya­rım sa­at tem­po­lu yü­rü­mek ya­rar­lı olur.

 

Si­ga­ra­nın vü­cut­ta ne­den ol­du­ğu tok­sik mad­de­le­rin atı­la­bil­me­si için en iyi kay­nak su­dur. Bu ne­den­le, her gün en az 2-2.5 lit­re (12-14 su bar­da­ğı) su içil­me­li, sı­vı alı­mı­nın kar­şı­lan­ma­sın­da ıh­la­mur, ada­ça­yı, kuş­bur­nu ça­yı, açık çay gi­bi içe­cek­ler ter­cih edil­me­li­dir.