•   Kasım 30, 2014

Sonbaharın en iyi manzaraları

Şehre yakın ama dinlenmek için yeterince uzak olmalı sonbaharın kaçış rotası…

 

Yaprakları sarartan, kışın habercisi sonbahar; insanı hüzünlendirdiği kadar, kendine has güzellikler de sunuyor. Ağaçların yeşilden sarıya, sarıdan turuncuya ve hatta kimi zaman kırmızıya büründüğü, göğün çelik grisi renginin göllerin üzerine düştüğü günler muhteşem manzaralar vaat ediyor. Yazı çalışarak geçirenler ise bu mevsimi iple çekiyor.

 

ABANT

 

Do­ğa­nın bü­tün gü­zel­lik­le­ri­ni için­de ba­rın­dı­ran Abant, şe­hir kar­ma­şa­sın­dan sı­kı­lıp kaç­mak is­te­yen­ler için muh­te­şem bir ta­til yö­re­si. İs­ter ara­cı­nı­zı par­ke­dip fay­ton­la gez­me­ye baş­la­yın, is­ter­se­niz ön­ce ye­me­ği­ni­zi yi­yip yü­rü­yü­şe çı­kın. Ya da ki­ta­bı­nı­zı alıp göl ke­na­rı­na yer­le­şin. Te­sis­ler de mev­cut…

 

karagol

 

 

AĞVA

 

Bir ya­nın­da Ye­şil­çay, di­ğer ya­nın­da Gök­su de­re­le­ri ile ye­şi­lin bir­çok to­nu­nu için­de ba­rın­dı­ran Ağ­va, her ne ka­dar İs­tan­bu­l’­la iç içe ol­sa da do­ğal­lı­ğın­dan bir şey kay­bet­me­di. Şe­hir dı­şın­dan ge­len­le­rin ko­nak­la­ya­bi­le­ce­ği te­sis­le­rin mev­cut ol­du­ğu böl­ge­de, yü­rü­yüş par­kur­la­rın­da trek­king ya­pa­bi­lir­si­niz.

 

ALAÇATI

 

Ala­ça­tı ya­zın en po­pü­ler me­kan­la­rın­dan bi­ri. Okul­la­rın açıl­ma­sın­dan son­ra bu gü­zel Ege ka­sa­ba­sı, sa­kin bir bel­de­ye dö­nüş­tü bi­le. Ar­na­vut kal­dı­rım­lı so­kak­lar, cum­ba­lı taş bi­na­lar ve yel de­ğir­men­le­rinin ta­dı­nı çı­kar­mak için son­ba­har en iyi aydır.

 

KARAGÖL

 

Kaç­kar­la­r’­da man­za­ra sa­rı­ya dön­me­ye baş­la­dı bi­le. Do­ğu Ka­ra­de­niz sil­si­le­sin­de bu­lu­nan, Tür­ki­ye­’nin en yük­sek dör­dün­cü da­ğı olan Kaç­kar­lar, Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rın­dan iti­ba­ren yük­sel­me­ye baş­lı­yor. Gör­kem­li zir­ve­ler, şe­la­le­ler, ber­rak göl­ler ve zen­gin bit­ki ör­tü­sü ile son­ba­har man­za­ra­ları yakalanabilir.

 

KAZ DAĞLARI

 

Tanrıların Dağı olarak bilinen, Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alan Kaz Dağları’nın en alçak yeri Edremit Körfezi’nin Kuzey kıyıları, en yüksek yeri de 1774 metrelik Karataş Tepesi. Konaklama imkanları da çok gelişmiştir.

 

amasra

 

AMASRA

 

Karadeniz’e doğru uzanmış yarımada ve adalarıyla Amasra sonbaharın gözde adreslerinden. Gün batımında sahilde yürümek, akşam balık ve salatadan oluşan bir sofraya oturmak için senenin en güzel zamanı bu mevsim. Bölgedeki konaklama tesislerinde televizyon dahil ev araç ve gereçleri mevcut.