•   Kasım 1, 2014

Sosyetede alyans gitti, dövme geldi

Önal ile Gülkaya alyans yerine sosyetedeki modaya uyup yüzük parmaklarına dövme yaptırdılar.

 

Taze evliler alyans takmak yerine parmaklarına üstteki tırnak içinde işaretini dövdürmüşler.

 

Evlendik kimse duymasın!

 

sz-0227 Ey­lül 2014’te De­de­man Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Öz­ben Önal’ın iş­let­me­ci Tol­ga Gül­ka­ya ile ye­ni bir aşk ya­şa­dı­ğı­nı yaz­mış­tım. ‘De­de­man­la­r’a 4. Da­mat’ baş­lık­lı ha­be­ri­min kah­ra­man­la­rı Öz­ben Önal ile Tol­ga Gül­ka­ya faz­la or­ta­lı­ğa yay­ma­dan ses­siz ve sa­de bir tö­ren­le ev­len­miş­ler. Öz­ben Önal ile Tol­ga Gül­ka­ya yü­zük tak­mak ye­ri­ne par­mak­la­rı­na tır­nak için­de işa­re­ti döv­me­si yap­tır­mış­lar. Fa­ce­bo­ok say­fa­la­rın­da da bu fo­toğ­ra­fı kul­la­nan sev­gi­li­le­re dost­la­rın­dan teb­rik­ler ya­ğı­yor. Bu ara­da Öz­ben Ha­nım, pro­fi­lin­de­ki is­mi­ni de Öz­ben Önal Gül­ka­ya ola­rak de­ğiş­tir­miş. Ben de çif­te ömür bo­yu mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum. Şim­di­ye ka­dar ba­şın­dan üç ev­li­lik ge­çen Öz­ben Önal, ilk ev­li­li­ği­ni Em­re So­yu­er ile ikin­ci ev­li­li­ği­ni Ar­ben İç­li üçün­cü ve en uzun sü­ren ev­li­li­ği­ni Mi­mar Çağ­daş Yük­sel ile yap­mış­tı. İn­şal­lah bu ev­li­li­ği ömür bo­yu sü­rer.