Trav­ma ar­sı­zı

Demet Cen­giz / SÖZCÜ / de­met­cen­giz@soz­cum.com

 

So­ma­’da 301 ma­den iş­çi­si­nin fe­ci ölü­mü be­nim için bü­yük bir trav­may­dı. Ora­da çok bü­yük acı­lar ya­şa­yan­lar­dan özür di­li­yo­rum; on­la­rın­kiy­le kar­şı­laş­tı­rı­la­maz bi­le bi­zim dı­şa­rı­dan his­set­tik­le­ri­miz. Bir ga­ze­te­ci ola­ma­ma rağ­men ken­di­me ha­ber ya­sa­ğı koy­muş­tum en son. Ha­ber­le­ri uzak­tan ta­kip et­miş­tim. He­le o ma­den­ci ya­kı­nı­na inen tek­me… Mar­ket­te­ki hır gür…

Çok geç­me­den Er­me­ne­k’­te ma­den­de su bas­kı­nı fa­ci­ası ya­şan­dı. Top­ra­ğı el­le­riy­le eşe­le­yen ana­lar gör­dük. Ba­ba­la­rı­nı bek­le­yen ço­cuk­lar… Ko­ca­sı­nın 3 ay­dır ma­aş ala­ma­dı­ğı­nı ağ­la­ya­rak an­la­tan eş­ler…

El­ma top­la­sın­lar di­ye 27 ki­şi­lik mi­di­bü­se sı­kış­tı­rı­lan ço­ğu ka­dın ve ço­cuk iş­çi­ler­den olu­şan­la­rın kor­kunç bir tra­fik ka­za­sı­na kur­ban git­me­si…

Bir sü­re ön­ce Me­ci­di­ye-kö­y’­de bir in­şa­at­ta dü­şen asan­sör­de ölen iş­çi­ler…

Ka­çak göç­men­le­ri ta­şı­yan tek­ne­nin Bo­ğa­z’­da bat­ma­sı ve or­ta­ya çı­kan kor­kunç gö­rün­tü­ler…

An­ka­ra­’da oto­büs şo­fö­rü zul­mü­ne uğ­ra­yan iki ba­ca­ğı ve bir ko­lu pro­tez olan, bir ko­lu hiç ol­ma­yan ga­zi…

Si­vil­ken ar­ka­dan kal­leş­çe öl­dü­rü­len as­ker­ler…

Öl­dü­rü­len ka­dın­lar… Ka­za­ya kur­ban gi­den ço­cuk­lar… Te­ca­vüz­ler… Ta­ciz­ler… Ka­yıp ço­cuk­lar…

IŞİ­D’­in ya­nı ba­şı­mız­da­ki bar­bar kat­li­am­la­rı… Ko­ba­ni ne­de­niy­le yan­gın ye­ri­ne dö­nen ül­ke…

Mün­fe­rit bir­bi­ri­ni bo­ğaz­la­yan­la­ra, cin­net ge­ti­rip tüm ai­le­si­ni yok eden­le­re da­ha ge­le­me­dim bi­le…

Son bir ay­da ül­ke­miz­de ya­şa­nan trav­ma­tik olay­lar­dan ba­zı­la­rı­nı sı­ra­la­dım. Bu sa­tır­la­ra sığ­ma­ya­cak ka­dar faz­la ma­ale­sef. twit­te­r’­dan sor­du­ğum­da ise ço­ğun­luk ma­den fa­ci­ala­rı­nı ve tra­fik ka­za­sı­na kur­ban gi­den mev­sim­lik iş­çi­le­ri sı­ra­la­dı. Bir haf­ta ön­ce­si­ni söy­le­yen bir­kaç ki­şi çık­tı.

Si­ya­si, sos­yal, bi­rey­sel, çev­re­sel ve hay­van­lar­la il­gi­li o ka­dar çok trav­ma­tik olay ya­şı­yo­ruz ki, trav­ma ar­sı­zı ol­duk çık­tık. Bu olay­lar­dan üç ta­ne­si peş pe­şe baş­ka ül­ke­de ol­sa, bü­tün mil­let psi­ki­yat­ra ta­şı­nır. Her şe­yi bu ka­dar hız­la unut­ma­mız ve trav­ma ar­sız­la­rı­na dö­nüş­me­miz en az tüm ba­şı­mı­za ge­len­ler ka­dar fe­ci. Hat­ta da­ha fe­ci… Ama bu­nun suç­lu­su bi­ziz an­la­mı çık­ma­sın. Baş­ka tür­lü ha­yat­ta kal­ma­mız ve­ya akıl sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­ya­bil­me­miz müm­kün de­ğil çün­kü.

 

kursun-gecirmez-yelek-300

 

1923’te Was­hing­to­n’­da kur­şun ge­çir­mez ye­le­ğin test edi­li­şi.

 

Gam­sız dün­ya

 

japonya-tsunami-30Mes­le­ğe bir çö­mez ola­rak baş­la­dı­ğım 1990’la­rın ikin­ci ya­rı­sın­da, bir ül­ke­de bom­ba pat­la­sa tu­riz­mi en az 3-4 yıl et­ki­le­nir­di. Do­ğal afet­ler, eko­no­mik kriz­ler çok zor at­la­tı­lır­dı.

Şim­di bir ül­ke­nin bir ta­ra­fın­da iç sa­vaş ya­şa­nır­ken, di­ğer ta­ra­fın­da in­san­lar gü­neş­le­me­ye de­vam edi­yor. Tsu­na­mi ve dep­rem fe­la­ke­ti ya­şa­yan Ja­pon­ya­’da lüks tü­ke­tim sa­de­ce bir ay dur­muş­tu. Her şe­yin hız­lan­dı­ğı ça­ğı­mız­da acı­lar, trav­ma­lar da kom­pakt bir bi­çim­de ya­şa­nıp he­men ra­fa kal­dı­rı­lı­yor. Bu iyi bir şey mi, kö­tü mü emin ola­mı­yo­rum.

 

Bu­ild A Be­ar’­ın ikin­ci ma­ğa­za­sı Ca­pi­to­l’­de

 

capitol-30Ömer Kal­ka­van ve Ke­mal Sa­dı­koğ­lu­’nun 2014 yı­lın­da kur­du­ğu ‘Bu­ild A Be­ar Work­sho­p’ ikin­ci ma­ğa­za­sı­nı Ana­do­lu ya­ka­sın­da­ki Ca­pi­tol AV­M’­de aç­tı. 2015 so­nu­na ka­dar 5 fark­lı ma­ğa­za da­ha aça­cak­la­rı­nı be­lir­ten Ömer Kal­ka­van, “He­de­fi­miz 2020’de 10 fark­lı nok­ta­da ol­mak” de­di. Ca­pi­to­l’­de­ki cam ma­ğa­za kon­sep­ti ve açık ta­van uy­gu­la­ma­sıy­la her cep­he­den gö­rü­ne­bi­li­yor. Bu­ild A Be­ar Work­shop, yaş sı­nı­rı ol­mak­sı­zın in­te­rak­tif bir dün­ya su­nu­yor. Otuz fark­lı hay­van­cık se­çe­ne­ğin­den bi­ri­ni se­çip, zev­ke gö­re şe­kil­len­dir­mek, özel bir ses kay­det­mek müm­kün. Spi­der­man, Su­per­man, Star­wars, Dis­ney Prin­cess gi­bi ka­rak­ter­le­rin kos­tüm­le­ri ve­ya po­lis, dok­tor gi­bi 250 mes­lek gru­bu­nun kı­ya­fet ve ak­se­su­ar­la­rı kul­la­nı­la­bi­li­yor. Bir ad ve­rip, ki­şi­sel bil­gi­le­ri dol­du­ru­la­rak do­ğum ser­ti­fi­ka­sı çı­ka­rı­lan oyun­ca­ğı eve gö­tür­me­den ön­ce “Ar­ka­daş Sö­zü” ver­mek ge­re­ki­yor.

 

Per­for­man­sı stil ey­le­yen­ler

 

spr-ayakkabi-10Per­for­mans ayak­ka­bı mar­ka­sı ASICS Li­fest­yle mo­del­le­ri ile “Per­for­man­sım be­nim sti­lim” slo­ga­nıy­la şık se­çe­nek­ler sun­ma id­di­asın­da. Son­ba­har ve kış se­zo­nun­da su­nu­lan ve ye­ni yı­lı kar­şı­la­ma­ya ha­zır­la­nan ko­lek­si­yon, ren­ga­renk gün­lük kul­la­nım mo­del­le­ri­ne sa­hip.

Su­ni de­ri ve sen­te­tik nu­buk gi­bi da­ya­nık­lı mal­ze­me­ler­den ya­pı­lan ayak­ka­bı­lar­da kul­la­nı­lan GEL tek­no­lo­ji­si­nin, ye­re ba­sar­ken yu­mu­şa­tı­cı et­ki ya­rat­tı­ğı, böy­le­ce eks­tra kon­for ve per­for­mans sağ­la­dı­ğı id­di­a edi­li­yor.

 

Ya­ra­tı­cı fik­re se­ya­hat

 

yarartici-30Hen­ke­l’­in her se­ne 28 ül­ke­de ay­nı za­man­da dü­zen­le­di­ği üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik Hen­kel In­no­va­ti­on Chal­lan­ge ya­rış­ma­sı­nın ka­yıt­la­rı baş­la­dı. Öğ­ren­ci­ler, 10 Ara­lık 2014’e ka­dar ya­ra­tı­cı fi­kir­le­riy­le hen­kelc­hal­len­ge.com si­te­si­ne kay­dol­ma ve iş ge­liş­tir­me yö­ne­ti­ci­si ro­lü üs­te­le­ne­bil­me şan­sı­na sa­hip olu­yor. Se­ki­zin­ci kez ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış­ma “C­re­at. Le­arn. Grow. (Ya­rat. Öğ­ren. Ge­liş.)” slo­ga­nıy­la, öğ­ren­ci­le­ri, fi­kir­le­ri­ni or­ta­ya koy­ma­ya da­vet edi­yor.

 

Kı­şa koz­mik mü­cev­her

 

yuzuk-100Mo­dern ve ori­ji­nal mü­cev­her­le­ri ge­niş bir coğ­raf­ya­da il­gi gö­ren Pan­do­ra, bu kış ka­dın­la­rı koz­mik bir dün­ya­nın bü­yü­sü­nü keş­fet­me­ye da­vet edi­yor. Pa­rıl­da­yan taş­la­rın, gü­müş ve 14k al­tın üze­ri­ne do­ku­lu yü­zey­le­rin pat­la­ma­sıy­la keş­fe­di­len Koz­mos, son­suz gi­bi gö­rü­nen ge­ce­den ve onun ebe­di sır­la­rın­dan il­ham alı­yor.