•   Mayıs 3, 2014

Türkiye’nin en güzel kadını kim?

Nil SOYSAL- Ma­ga­zin dün­ya­sı­nın ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir isim Fer­hat Ka­zan­cı. Ün­lü­le­rin mo­da­cı­sı Öz­gür Ma­su­r’­un mar­ka da­nış­ma­nı ken­di­si. Ya­kı­şık­lı bir adam. Za­ten fo­to­mo­del­lik­le baş­la­mış.

badeicAma Fer­ha­t’­la asıl ko­nu­muz “Aş­k”… Eni­ne bo­yu­na aş­kı ko­nuş­mak için bu­luş­tuk biz. Çün­kü ken­di de­yi­mi ile o bir aşk ada­mı. Bu­nu da tes­cil­le­miş za­ten. Ge­çen yıl çı­kar­dı­ğı “Be­den Ben­de Bir Ba­vu­l” ad­lı ki­ta­bın­da, aş­ka da­ir ne var­sa ma­sa­ya ya­tır­mış. Hem de kim­lik­siz bir dil­le. Ba­na il­ginç gel­di. Ba­ka­lım si­zin de il­gi­ni­zi çe­ke­cek mi?…

İç dökme

Yıl­la­rı­nı mo­da dün­ya­sı­na ver­miş bir isim ola­rak, “Aş­k”­ın ki­ta­bı­nı yaz­mak da ne­re­den çık­tı?
Mo­da­da çok iyi bir isim­le ça­lı­şı­yo­rum. Öz­gür Ma­sur mar­ka­sı­nı ben yö­ne­ti­yo­rum. Ay­nı za­man­da Gü­zel Sa­nat­lar me­zu­nu­yum. Do­la­yı­sıy­la hem eği­ti­mim, hem de bu işin için­de ol­mam ne­de­niy­le, mo­da ta­sa­rı­mı­na yö­nel­sey­dim her hal­de bu ka­dar il­ginç gel­mez­di in­san­la­ra. Hiç­bir za­man ta­sa­rım yap­ma­yı dü­şün­me­dim. Ta­bi­i ya­zar­lık da ken­di için­de risk­ti be­nim için. Ama ben bu ki­ta­bı ya­zar­ken, böy­le bir id­di­ay­la da çık­ma­dım. Yap­tı­ğım bir iç dök­mey­di. Uzun sü­re­li bir iliş­ki­den de ye­ni çık­mış­tım. Sa­nı­rım bu aşk ada­mı ol­mak­la ala­ka­lı.

Aşkın cinsiyeti yoktur

Ama an­la­tı­mın­da kim­lik yok. Ya­ni bir ka­dın mı, yok­sa bir er­kek mi an­la­tı­yor bel­li de­ğil. Ne­den böy­le yaz­dın?
Çün­kü aş­kın cin­si­ye­ti yok­tur. Eğer ben bu­nu er­kek di­liy­le yaz­mış ol­say­dım, in­san­la­rı ay­rış­tır­mış olur­dum.

Ama aş­kı ka­dın baş­ka ya­şar, er­kek baş­ka ya­şar. Öy­le de­ğil mi?
Öy­le ama eğer ben ola­rak an­lat­say­dım ka­dın­la­ra hak­sız­lık yap­mış ola­bi­lir­dim. Ya­ni ben­cil­ce, ken­di his­le­ri­mi an­lat­mak ye­ri­ne, her iki cins açı­sın­dan da aş­kı ir­de­le­mek is­te­dim. Ben bu ki­ta­bı yaz­ma­dan ön­ce en çok da ka­dın­lar­dan din­le­dim aş­kı.

Ne­ler an­lat­tı­lar?
Ka­dın­lar as­lın­da aşk­ta er­kek­ler­den çok da­ha zor­lar. Çün­kü er­kek­le­re na­za­ran da­ha az ha­ta yap­mak is­ti­yor­lar. Bu­nu is­ter­ken de da­ha se­çi­ci ol­mak ve en iyi­nin pe­şi­ne düş­mek zo­run­da his­se­di­yor­lar ken­di­le­ri­ni. Hüs­ra­nı ken­di­le­ri ya­ra­tı­yor­lar.
Kadınlar aşkı ıskalıyor

Aş­kı ıs­ka­la­yan ka­dın­lar mı?
Ben­ce öy­le. Çün­kü Tür­ki­ye­’de ya­şı­yo­ruz ve ka­dın­lar as­lın­da er­kek­ler­le olan iliş­ki­le­ri­nin na­mus kav­ra­mıy­la ör­tüş­me­ye­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri için aş­kı tut­kuy­la ya­şa­ya­mı­yor­lar.

Ama ka­dın­la­rın da­ha duy­gu­sal ol­duk­la­rı­na bir iti­ra­zın yok de­ğil mi?
Var! Ben ka­dın­la­rın duy­gu­sal de­ğil, ama da­ha saf ol­duk­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Ka­dın­lar saf­lık­la­rı­nı duy­gu­sal­lık zan­ne­di­yor­lar. As­lın­da sa­nıl­dı­ğı­nın ak­si­ne er­kek­ler çok da­ha duy­gu­sal­lar

badeiccTür­ki­ye­’nin en gü­zel ka­dı­nı Bade İşçil

Po­pü­ler oyun­cu­la­rı sen giy­di­ri­yor­sun. Ama giy­dir­di­ğin oyun­cu­la­rın hiçbi­ri bir­bi­ri­ne ben­ze­mi­yor. Ne­ye gö­re se­çi­yor­sun?

Fark­lı ka­dın­la­rı giy­dir­me­yi ter­cih edi­yo­rum. Ama giy­dir­di­ğim ka­dın­la­rın hep­si gü­zel ve hep­si­nin au­ra­sı yük­sek. Me­se­la Ne­ba­hat Çeh­re ya­şı­na gö­re çok gü­zel ka­dın. Zu­hal Ol­cay da çok co­ol bir ka­dın. Be­ren Sa­at, ger­çek bir star. Se­lin De­mi­ra­tar, çok so­ğuk, ama bir o ka­dar da gü­zel. Ber­gü­zar Ko­re­l’­in müt­hiş bir fi­zi­ği var.

Pe­ki Tür­ki­ye­’nin en gü­zel ka­dı­nı kim?
Ke­sin­lik­le Ba­de İş­çil. Tür­ki­ye­’de Ba­de­’den da­ha gü­zel bir ka­dın yok.

Hül­ya Av­şa­r’­ı be­ğen­mi­yor mu­sun?
Hül­ya Av­şar ze­ki bir ka­dın ama gü­zel di­ye­me­yiz.

Fa­rah Ab­dul­la­h’­ı na­sıl bu­lu­yor­sun?
Gü­zel ama au­ra­sı dü­şük. Oyun­cu­lu­ğu fi­zi­ği­nin önün­de.

Asıl aşk, ilk görüşte aşktır

Aş­k’­ın öm­rü var mı?
Ke­sin­lik­le yok. Çün­kü hiç bi­ri­miz bir­bi­ri­ne ben­zer ruh­lar ve is­tek­ler için­de de­ği­liz.

Aşk acı­sına ne di­yor­sun?
Ben çok se­ve­rim aşk acı­sı­nı. Za­ten be­nim bir döv­mem var­dır Mev­la­na­’dan; “Aşk acı­sı­nı ta­şı­ma­yan yü­rek, ya de­li­ye ait­tir, ya da ölü­ye!” Bu­nu mut­la­ka ya­şa­ma­lı­sın, eğer aşık­san.

Say­gı var mı aşk­ta?
Yok. Aşk­ta ne sev­gi var, ne de say­gı. Dost­luk da yok­tur. Es­ki­den aşık ol­du­ğun bi­riy­le, son­ra­sın­da dost ka­la­maz­sın.

İlk gö­rüş­te aş­ka ne di­ye­cek­sin?
İş­te bu de­rim!..

Na­sıl ya­ni?
Asıl aşk, ilk gö­rüş­te aşk­tır. Ge­ri­si hi­ka­ye.