•   Eylül 27, 2014

Ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi?

Hü­zün­lü bir aş­k hikayesini an­la­tan film­de­ki ro­lüy­le 44 yıl ön­ce her­ke­si ağ­la­tan yıl­dız es­ki­si ka­dar gü­zel.

FA­KİR bir ai­le­nin kı­zı ile zen­gin bir ai­le­nin oğ­lunun hü­zün­lü aş­kını an­la­tan Lo­ve Story (Aşk Hi­ka­ye­si) fil­mi­nin yıl­dı­zı Ali Mac­Graw, yıl­lar son­ra AB­D’­de Op­rah Win­fre­y’­nin TV prog­ram­ında yü­zü­nü gös­ter­di.

Göz ka­maş­tı­rı­yor

1970 yı­lın­da viz­yo­na gir­di­ğin­de bü­tün dün­ya­yı ağ­la­tan film­de rol alan Ali, ge­çen 44 yı­la rağ­men gü­zel­li­ğin­den hiç­bir şey kay­bet­me­di­ği­ni göz­ler önü­ne ser­di. Göz ka­maş­tı­ran Ali Mac­Graw, “Geç­ti­ği­miz ni­san ayın­da 75 ya­şı­ma gi­rin­ce saç­la­rı­mı bo­ya­ma­yı bı­rak­tım. Böy­le da­ha gü­zel his­se­di­yo­ru­m” de­di.

8sz.jpg160Herkesi büyülemişti

Ali Mac­Graw, 31 ya­şın­day­ken rol al­dı­ğı Lo­ve Story filmi ile dün­ya ça­pın­da üne ka­vuş­muştu.

9sz.jpg160Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Şim­di 75 ya­şın­da olan Ali, for­mu­nu ve sağ­lı­ğı­nı 50’li yaş­la­rın­dayken bir merak sonucu başladığı yo­ga sayesinde ko­ru­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

 

10sz.jpg160Mil­yon­la­rı ağ­lat­tı­lar

Ryan O’­Ne­al ile baş­ro­lü pay­laş­an güzel yıldız, hü­zün­lü bir aşkı an­la­tan film­le mil­yon­lar­ca se­yir­ci­yi göz­yaş­la­rı­na boğ­muş­tu.