•   Aralık 13, 2015

Yeni yıla bakımlı ve güzel girin

Yeni yıla sayılı günler kala kendinizi yenilemeye ne dersiniz? Bir kaç küçük uygulamayla hem olduğunuzdan daha genç hem de daha güzel görünmeniz mümkün.

Eylem ACAR

dreylemacar@hotmail.com

 

Yeni yıla nasıl girersek öyle geçermiş düşüncesinden hareket edecek olursak; kendimize vakit ayırmanın zamanı geldi” diyen Dr Eylem Acar Kliniği’nin sahibi Dermatolog Dr Eylem Acar, cilt bakımının püf noktalarını şöyle anlattı…

EYLEMACAR1

CANLANIP IŞILDAMA ZAMANI

Ye­ni ne­sil cilt ba­kı­mı: Ye­ni ne­sil cilt ba­kı­mı ile ye­ni yıl­da cil­di­niz iğ­ne­siz acı­sız ok­si­jen­len­sin, vi­ta­min­len­sin, can­lan­sın ve ışıl­da­sın… De­ri­ye dı­şa­rı­dan uy­gu­la­nan yük­sek saf­lık­ta ok­si­je­nin arın­dı­rı­cı, ye­ni­le­yi­ci ve de­ri hüc­re­le­ri­ni ta­ze­le­yi­ci özel­li­ği uzun za­man­dır bi­lin­mek­te­dir. An­cak şim­di şu ana dek bi­li­nen ok­si­jen des­te­ği­ni; de­ri­ye dı­şa­rı­dan de­ğil, kan do­la­şı­mı yar­dı­mıy­la “i­çer­ide­n” sağ­lı­yo­ruz. Ar­tan ok­si­jen­le cilt arı­nı­yor, te­miz­le­ni­yor ve ken­di­si­ne ve­ri­le­cek iyi “be­sin­le­ri­” al­ma­ya ha­zır ha­le ge­li­yor (Ok­si­je­nas­yon).. Bu sis­tem vü­cut­ta da uy­gu­la­na­bi­li­yor.

Fokuslu ultrason yöntemi: Cil­din alt kat­man­la­rın­da­ki do­ku­lar­da ‘o­dak­lan­mış ses dal­ga­la­rı­’ kul­la­nı­la­rak kol­la­jen üre­ti­mi­nin uya­rıl­ma­sı yo­lu ile cilt­te sı­kı­laş­ma ve lif­ting sağ­la­yan bir te­da­vi yön­te­mi­dir. Ul­tra­son ile cil­din sı­kı­lı­ğı­nı yi­tir­me­si se­be­bi ile  sark­ma ya­şa­nan kaş, alın, ya­nak, ağız ke­na­rı, yüz kon­tu­ru, çe­ne hat­tı, gı­dı böl­ge­si, de­kol­te böl­ge­si ve kı­rı­şan göz çev­re­sin­de ame­li­yat­sız to­par­lan­ma ve genç­leş­me sağ­lan­mak­ta­dır. Odak­lan­mış ul­tra­son tek­no­lo­ji­si cer­ra­hi mü­da­ha­le ol­ma­dan de­rin do­ku­lar üze­rin­de et­ki sağ­la­yan tek yön­tem­dir. Tek bir uy­gu­la­ma­nın ar­dın­dan ye­ni­len­me sü­re­ci he­men baş­lar, ilk an­da bi­le ha­fif bir ge­ril­me et­ki­si gö­rül­mek­te­dir. Cilt uy­gu­la­ma son­ra­sı her gün da­ha iyi görün­me­ye baş­lar, 1 haf­tada iyi hissedersiniz.

Göz çevresi bakımı:  Ba­kış­la­rı­nızın da­ha çar­pı­cı ol­ma­sı ve göz mak­ya­jı­nı­zın çok da­ha iyi gö­rün­me­si an­cak sağ­lık­lı ve düz­gün göz çev­re­si ile müm­kün­dür. Bu­nun için özel­lik­le yü­zün üst kıs­mı ve göz çev­re­sin­de bu­lu­nan çiz­gi­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sın­da bo­toks uy­gu­la­ma­sı çok fay­da­lı. Et­ki­si, uy­gu­la­ma­dan 4-5 gün son­ra gö­rül­me­ye baş­lar, yer­leş­me­si 10-15 gü­nü bu­lur.

Dolguyla neştersiz gençlik: Ye­ni yı­la fark­lı bir imaj ve yaş­lı­lık çiz­gi­le­rin­den kur­tu­la­rak gir­mek is­ti­yor­sa­nız; dol­gu mad­de­si uy­gu­la­ma­la­rı si­zin için uy­gun. İn­san cil­din­de do­ğal ola­rak bu­lu­nan ve bu­lun­du­ğu do­ku­ya es­nek­lik, sağ­lam­lık ve­ren hi­ya­lü­ro­ni­ka­sit kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan en­jek­si­yon­lar, so­run­la­ra çö­züm olu­yor. Hi­ya­lü­ro­ni­ka­sit; cil­di­niz­de ha­cim ya­ra­ta­rak, sağ­lık­lı ve can­lı bir gö­rü­nüm ve­rir. Bu yön­tem­le; ağ­rı­sız, neş­ter­siz du­dak ke­nar­la­rın­da gül­me­ye bağ­lı olu­şan oluk­lar, ya­nak­lar­da­ki çök­me­ler, iki kaş ara­sın­da­ki çiz­gi­ler gi­de­ri­le­bi­lir.

TriPollar Radyofrekans: Son dö­nem­de et­kin­li­ği ve fay­da­la­rı so­nuç­lar­la ka­nıt­lan­mış;. Tri­li­po uy­gu­la­ma­la­rı gi­ri­şim­sel ol­ma­yan vü­cut şe­kil­len­dir­me ve de­ri sı­kı­laş­tır­ma amaç­lı en ge­liş­miş çö­züm­ler­dir. So­nuç­la­rı ilk uy­gu­la­ma­dan he­men son­ra gö­rü­lür, an­cak ke­sin so­nu­cu al­mak için bir kaç se­ans ge­rek­mek­te­dir. Rad­yof­re­kans ener­ji­si cil­di za­rar ver­me­den ısı­ta­rak, yağ hüc­re­le­ri­nin eri­til­me­si­ni ve kol­la­jen üre­ti­mi­ni te­tik­ler. Bu sa­ye­de cilt sı­kı bir hal alır.,

Mezolifting Mezolift: Stres, ha­va kir­li­li­ği, gü­ne­şin za­rar­lı ışın­la­rı ve ge­çen yıl­la­rın cilt­te­ki olum­suz et­ki­le­ri­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı amaç­la­yan bir te­da­vi yön­te­mi. Bu uy­gu­la­ma­lar­da cilt al­tı­na kol­la­jen, vi­ta­min,mi­ne­ral, ami­no­asit, bü­yü­me fak­tör­le­ri ve mi­ne­ral des­te­ği, de­ri al­tı­na ufak iğ­ne­ler yar­dı­mıy­la en­jek­te edi­lir. Cil­din kay­bet­ti­ği nem ge­ri ka­zan­dı­rıl­mış olur. Yüz, bo­yun ve de­kol­te böl­ge­sin­de olu­şan kı­rı­şık­lık­la­rı ge­ri­le­tir.

EYLEMACA3

İLK TEDAVİ BAŞARI SAĞLAR

Da­ha sı­kı, da­ha sağ­lam bir de­ri gö­rün­tü­sü el­de edil­mek­te­dir.
So­nuç­lar ilk te­da­vi­den iti­ba­ren gö­rül­mek­te­dir.
6-8 te­da­vi­den olu­şan kür­ler uzun dö­nem­li so­nuç­lar sağ­la­mak­ta­dır.
De­ri sı­kı­laş­tır­ma-kas sı­kı­laş­tır­ma­da ol­duk­ça et­ki­li­dir.
Kol içi ba­cak içi sı­kı­laş­tır­ma, böl­ge­sel in­cel­me, kas güç­len­dir­me, po­po kal­dır­ma­da so­nuç­la­r başarılıdır.