•   Kasım 23, 2014

Sporda ve sanatta zübükleri görebiliriz!

Aziz Ne­si­n’­in, 2015 yı­lın­da kut­la­na­cak do­ğu­mu­nun 100. yı­lı ne­de­niy­le Zü­bük isim­li ese­ri, Ne­dim Sa­ban ta­ra­fın­dan Ti­yat­ro­ka­re­’nin 23. yı­lın­da özel ola­rak sah­ne­ye ta­şı­nı­yor. Sa­ban, oyun­la il­gi­li şu açık­la­ma­yı yap­tı: “Zü­bük ro­ma­nı­nı oku­duk­tan son­ra, ba­yıl­dım. İs­pan­ya­’da Don Ki­şot ef­sa­ne­si ney­se biz­de de Zü­bük odur. 23 yıl­dır önem­li pro­je­le­re im­za atan Ti­yat­ro­ka­re­’ye ve Aziz Ne­sin us­ta­nın 100. yıl do­ğum­gü­nü­ne ya­kı­şa­ca­ğı­nı dü­şün­düm. Ay­rı­ca Zü­bük, sa­de­ce si­ya­set­te de­ğil, spor­da, sa­nat­ta ve med­ya­da da var.”

 
34 yıl geçti

 
Bun­dan 34 yıl ön­ce Ke­mal Su­na­l’­ın can­lan­dır­dı­ğı, her dö­ne­min bir mi­henk ta­şı ol­ma özel­li­ği ta­şı­yan Zü­bük ka­rak­te­ri­ni El­ve­da Ru­me­li­’de Ter­zi Ha­san, Ya­lan Dün­ya­’da Yö­net­men Tu­fan, Sil Baş­ta­n’­da Çe­tin Pek­de­mi­r’­i oy­na­yan Tu­na Or­han üst­le­ni­yor. 27 Ka­sı­m’­da Pro­fi­lo­’da per­de aça­cak olan bu mü­zik­li ko­me­di­de baş­rol­de olan Tu­na Or­han (İb­ra­him Zü­bük­za­de) ve Ba­har Ya­nıl­maz’la (Yek­da­ne Zü­bük­za­de) ko­nuş­tuk.

 
Duy­gu­la­rı­nız ne­dir?

 

tuna-orhanTu­na Or­han: Ro­le, stres­li bir ha­zır­lık sü­re­ci için­de kon­san­tre ol­dum. Oyun­cu­lar, her oyun­da bu­nu ya­şar.

 
Aziz Ne­si­n’­in 100. yaş gü­nü şe­re­fi­ne…
Ba­har Ya­nıl­maz:
Hem Aziz Ne­si­n’­in ese­rin­de oy­na­ya­ca­ğım hem de bir yıl­dır uzak kal­dı­ğım ti­yat­ro­ya dön­dü­ğüm için mut­lu­yum, heyecanlıyım.

 

Olay, 2016 yılında hayali yerde geçiyor

 

Zü­bük’ü 1980’de Ke­mal Su­nal si­ne­ma­da oy­na­dı. Siz o za­man 14 ya­şın­day­dı­nız.
Tu­na Or­han: Evet, o filmi izledim. An­cak bi­zim oyun, köy­den ken­te ta­şı­yor Zü­bü­k’­ü. Olay 2016’da Bey­li­keğ­ri­si ad­lı ha­ya­li bir yer­de ge­çi­yor. Zü­bü­k’­ün be­le­di­ye or­kes­tra­sın­da dar­bu­ka ça­lar­ken si­ya­se­te gi­ri­şi­ne ka­dar her şeyi an­la­tı­yo­ruz.

 
Zü­bük her zaman var.
Tu­na Or­han: Aziz Ne­sin öy­le bir tip ya­rat­mış ki, her dö­nem­de ge­çer­li. Bu ül­ke­de her dö­nem Zü­bük­ler ol­muş­tur.

 
Ba­har Ya­nıl­maz: Zü­bük­ler öl­mez (gü­lü­yor). Keş­ke Zü­bük­ler ol­ma­sa ama bu müm­kün de­ğil.

 
Di­ni si­ya­se­te alet et­me­si de var.
Tu­na Or­han: Zü­bü­k’­ün di­ni si­ya­se­te alet ediş me­saj­la­rını oyunda do­zun­da verdik. Ba­zıları bunu bi­le faz­la bu­la­bi­lir.

 
Yek­da­ne Zü­bük­za­de ro­lü si­zi zor­la­dı mı?
Ba­har Ya­nıl­maz: El­bet­te Yek­da­ne­’yi oy­na­mak bü­yük bir so­rum­lu­luk yük­lü­yor ba­na. As­la es­ki­me­ye­cek bir oyun bu.

 
Bu bir mü­zi­kal mi?
Tu­na Or­han: ­Müzikal de­ğil, mü­zik­li bir oyun.

 

Omurgası sağlam olan kişiler Zübükleşemez

 

Ya­lan Dün­ya­’nın yö­net­me­ni Tu­fan da ma­zi­de kal­dı.
Tu­na Or­han: Ya­lan Dün­ya çok iyi bir iş­ti. Çok se­vil­di, çok iz­len­di. Dizi piyasası çok kaygan zemin.

 
Bir sü­re ti­yat­ro­dan uzak­tı­nız.
Tu­na Or­han: Dev­let ti­yat­ro­sun­dan is­ti­fa et­tik­ten son­ra 5 yıl­dır ti­yat­ro sah­ne­sin­den uzak­tım.

 
bahar-yanilmazSi­zin şu an di­ziniz var mı?
Ba­har Ya­nıl­maz: En son Fi­ru­ze di­zi­sin­de oy­na­mış­tım. Şim­di­lik her han­gi bir ça­lış­mam yok. Me­na­je­rim Tü­may Özo­ku­r’­un yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler var, her an olabilir.

 
İb­ra­him Zü­bük­za­de­’nin ka­rı­sı ol­mak na­sıl bir duy­gu?
Ba­har Ya­nıl­maz: İk­ti­dar mü­ca­de­le­si ya­şa­yan er­kek­ler ka­dar eş­le­ri­ de et­ki­leni­yor ve de­ğişi­yor. Yek­da­ne Zü­bük­za­de de böy­le bir ka­dın. O da ko­ca­sı gi­bi Zü­bük­le­şi­yor. Ba­na gö­re omur­ga­sı sağ­lam ol­ma­yan her ki­şi Zü­bük­le­şe­bi­lir.

 

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

FOTOĞRAFLAR: YALÇIN BEL