BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kitap 14:34 29 Kasım 2015

Haftanın kitapları

 

tekihtiyacimask

Aşkla tanıştı, hayatı değişti

Pı­nar Öz­tu­lu­n’­un ikin­ci ro­ma­nı Tek İh­ti­ya­cım Aşk ya­yım­la­dı. Ya­zar ilk ki­ta­bı Ek­sik Say­fa­la­r’­da­ki gi­bi ye­ni ki­ta­bın­da da İz­mi­r’­e olan hay­ran­lı­ğı­nı sa­tır­la­ra yan­sıt­tı. Ya­şa­dık­la­rı­nı yazıya döküp oku­yu­cu­ya sun­mak­tan ke­yif al­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Ba­ba-kız iliş­ki­si­nin an­la­tıl­dı­ğı ki­tap­ta, 23 ya­şın­da­ki Esi ad­lı ka­rak­te­rin aşk­la ta­nış­ma­sıy­la ha­ya­tı­nın bir­den na­sıl de­ğiş­ti­ği ko­nu edi­li­yor.
(Pos­ti­ga Ya­yın­la­rı)

 

ölümcülprag

Cehennemin içinde…

Ya­zar Phi­lip Ker­r’­den
“Ö­lüm­cül Pra­g” ad­lı ki­tap çık­tı… “Ka­til­ler­le do­lu bir ev­de her şey müm­kün­dür.” Do­ğu Cep­he­si­’nin ce­hen­ne­min­den Ey­lül 1941’de Ber­li­n’­e dö­nen Ber­ni­e Günt­her ken­di­ni fark­lı bir ce­hen­ne­min için­de bu­la­cak­tır. Kri­po­’da ça­lış­ma­ya de­vam eden Ber­ni­e, Hol­lan­da­lı bir de­mir­yo­lu iş­çi­si­nin ölü­mü­nü araş­tı­rır­ken SS Ge­ne­ra­li Re­in­hard Hey­drich ta­ra­fın­dan Pra­g’­a ça­ğı­rı­lır. Hey­dric­h’­in Pra­g’­da­ki evin­de SS ve SD’­nin üst dü­zey men­sup­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu­nu bi­len Ber­ni­e bu da­ve­ti is­te­me­ye­rek de ol­sa ka­bul et­mek zo­run­da ka­lır. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

 

hayatsanadagüzel

Kendinizi keşfedin!

Şebnem Cumhur’dan “Hayat Sana da Güzel” kitabı çıktı. Yazar kitabında, her bir bireyi
kendi gerçeğine uyanmaya
davet ediyor. Kendini tanıma ve geliştirme yolunda bireyin neye dikkat etmesi gerektiğini en somut örnekleriyle bir bir açıklıyor. Bütünsel yaklaşımıyla insanı bedensel, zihinsel, ruhsal ve çevresel olarak tüm boyutlarıyla ele alıyor. Kitap her durumda işe yarayabilecek öneriler ve yaklaşımları herkesin anladığı şekilde izah etme başarısı gösteriyor. (Ganj Yayınları)

 

kiyametebirmilyaryil

Sıradışı ve aykırı!

Ya­zar Ar­ka­di Stru­gats­ki ve Bo­ris Stru­gats­ki­’den “Kı­ya­me­te Bir Mil­yar Yı­l”… Ar­ka­di ve Bo­ris Stru­gats­ki, en­te­lek­tü­el açı­dan kış­kır­tı­cı, ina­nıl­maz eğ­len­ce­li, ce­sur ve eleş­ti­rel ki­tap­la­rıy­la “Sov­yet­ler dö­ne­mi­nin en bü­yük bi­lim­kur­gu ya­zar­la­rı­” sı­fa­tı­nı hak eden ye­gâ­ne iki­li. He­nüz tas­lak ha­lin­dey­ken san­sü­rün hış­mı­na uğ­ra­yan Kı­ya­me­te Bir Mil­yar Yıl ise ya­zar­la­rın en sı­ra­dı­şı ve ay­kı­rı ro­man­la­rın­dan bi­ri. (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

 

kendisininpatronuolmak

Patron olma vakti

Dev­rim E. Al­kı­ş’­ın “Ken­di İşi­nin Pat­ro­nu Ol­ma­k” ad­lı ki­ta­bı çık­tı. Ki­tap­ta, şim­di­ye dek pek an­la­tıl­ma­mış “be­yaz ya­ka­lı­” hi­ka­ye­le­ri an­la­tı­yor. İK uz­ma­nı Zu­hal, işe geç ka­lın­ca bin bir tür­lü ba­ha­ne uy­du­ran Ah­met, Ame­ri­ka­’ya iş gö­rüş­me­si­ne gi­dip geç­mi­şiy­le yüz­le­şen Ta­ner… Bu dün­ya­da Fa­ce­bo­ok pos­t’­la­rı, Ins­tag­ram­li­ke­’la­rı, twe­et’­ler var. Do­la­yı­sıy­la ar­tık ede­bi­yat­ta da var. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

 

mizraklatango

Casusluk romanı

Ka­na­da­lı ya­zar Mic­ha­el Ja­mes Gal­lag­he­r’­ın “Mız­rak­la Tan­go­” isim­li ro­ma­nı ya­yın­lan­dı. Ori­ji­nal adı Tsu­na­mi Con­nec­ti­on olan ki­tap, 60 ya­şın­da­ki ya­za­rın ca­sus­luk ro­ma­nı tü­rün­de­ki yaz­dı­ğı se­ri­nin ilk ro­ma­nı… Ai­le­si­ni Ar­jan­ti­n’­de­ki İs­ra­il Bü­yü­kel­çi­li­ği pat­la­ma­sın­da kay­be­den Ke­fi­ra, Mos­sad ta­ra­fın­dan kü­çük ya­şta alın­dı­ğı özel ye­tiş­tir­me prog­ra­mı­nı bi­tir­di­ğin­de, ar­tık giz­li gö­rev­le­rde kul­lan­ılma­sı bek­le­nen ola­ğa­nüs­tü ye­te­nek­le­riy­le bü­yü­le­yici bir ajan­dır. (Mat­bu­at Ya­yın)

 

kuyrukluyıldızaltindabirizdivac

Dengeli bir köprü

Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan “Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç”… ‘Güçlü kültür altyapısı vardı Gürpınar’ın, Schopenhauer ya da Nietzsche gibi zorlu düşünürlere ilgi duymuştu. Münzevi bir yaşam sürüyordu, Heybeliada sırtlarındaki köşkünde; gelgelelim sonsuz bir depo oluşturmuştu topluma yönelik gözlemlerinden. Üstüne üstlük, özel bir üslup yaratmayı bilmiş, gündelik konuşma dilinden yazısına dengeli bir köprü kurmuştu.’ (Kırmızı Kedi)

 

muhammedi

Farklı bir ‘sevgi’…,

Ah­met Tur­gu­t’­un “Mu­ham­me­di Şu­ur ve Ah­la­k” ad­lı ki­ta­bı çık­tı. Sev­gi­nin fıt­ra­tı­dır… Se­vi­len kıy­me­ti­nin bi­lin­me­si­ni is­ter… Se­ven ise sev­di­ği­ni la­yı­ğın­ca ta­nı­ya­bil­me der­din­de­dir… Pe­ki, bah­se ko­nu sev­gi­li “A­lem­le­rin En Sev­gi­li­si­” (sav) olun­ca?.. Böy­le­si bir aşık yıl­lar­dır sa­hip ola­gel­di­ği “Be­n” kim­li­ğin­den sıy­rı­lıp “Bi­z” ai­di­ye­ti­ne geç­me­nin der­di­ne dü­şer­se… Bu kez Ke­rim Ki­tap sa­ye­sin­de ye­ni­len­miş bir şu­ur­la “Bi­z” ola­nı arar. Bu­lun­ca ta­nır, aşık olur ve ken­di de se­vi­lir. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

 

mutlusonlarbaskakitaptabebegim

Sınırları zorlayacak…

Ha­kan Ur­gan­cı­’nın “Mut­lu Son­lar Baş­ka Ki­tap­ta Be­be­-
ği­m” ki­ta­bı çık­tı. Oku­run be­ğe­ni­si­ne su­nu­lan “Mut­lu Son­lar Baş­ka Ki­tap­ta Be­be­ği­m” bir­bi­riy­le ilin­ti­li ve ger­çe­ği­ne bağ­lı fan­tas­tik öy­kü­ler­le eğ­len­ce­li ol­du­ğu ka­dar sar­sı­cı, dü­şün­dü­rü­cü ve he­ye­can do­lu bir oku­ma se­rü­ve­ni va­at edi­-yor. İl­ginç ba­kış açı­sı, ki­na­ye­li ve es­pri­li an­la­tı­mıy­la öne çı­kan ya­zar Ur­gan­cı, son ki­ta­bı ile ger­çek­li­ğin, dü­şün, kur­gu­nun, ih­ti­ma­lin ve ma­ce­ra­nın sı­nır­la­rı­nı faz­la­sıy­la zor­lu­yor. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

 

 

sadece

Denemeler toplamı

Edi­tör Fi­liz Otay De­mi­r’­in, “Sa­de/ce­” ad­lı bu ki­ta­bı sa­de­lik üs­tü­ne bir de­ne­me­ler top­la­mı… Hü­ma Bal­cı, Öz­ge Uğur­lu, Fi­liz Otay De­mir, İo­an­na Ku­çu­ra­di, Mel­tem Ku­ru­ya­zı­cı, Fik­ret So­ner, Em­re Aro­lat, Ga­zi Öz­de­mir, Mel­tem Çi­çek, Pe­lin Ke­se­bir, İnal Ay­dı­noğ­lu, Ay­şe Nil Ki­reç­ci ve Na­suh Mah­ru­ki­’nin ma­ka­le­le­rin­den olu­şu­yor. (Rem­zi Ki­ta­pe­vi

 

 

çocuk

Çocukların gözünden

Gül­se­vin Kı­ra­l’­dan “U­mut So­ka­ğı Ço­cuk­la­rı­”… De­dek­tif­lik öy­kü­le­riy­le se­vi­len, ödül­lü ya­zar, bu kez top­lum­sal bir so­ru­nu umu­da açı­lan bir pen­ce­re­den ve ço­cuk­la­rın gö­zün­den an­la­tı­yor. Tür­ki­ye­li ve Su­ri­ye­li ço­cuk­lar­la ye­tiş­kin­le­rin
öz­lem­le­ri ve ha­yal­le­ri ay­nı ma­hal­le­de bu­lu­şup bir hi­ka­ye­ye dö­nü­şü­yor. Yol­la­rı ke­si­şenlerin ya­şa­ma tu­tun­ma mü­ca­de­le­si­ni ak­ta­ran ya­zar, sev­gi­nin gü­cü­nü ha­tır­la­tı­yor.
(Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

 

onkasim

ÖLÜMSÜZ İNSANA…

Ya­zar Bi­lal N. Şim­şi­r’­in “10 Ka­sım Gün­lü­ğü­” kitabı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ata­tür­k’­ün has­ta­lı­ğı, ölü­m sü­re­ci­nin bel­ge­sel kro­no­lo­ji­si… Son 15 yıl­lık bir sü­re­cin hi­ka­ye­si… Hep­si bu ki­tap­ta ola­cak. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

 

termal

Her yönüyle termal!

Ay­dın Aka­n’­dan “Her Yö­nüy­le Ter­mal İl­çe­si­” ki­ta­bı çık­tı. Ki­tap­ta; Ter­ma­l’­in ta­rih­çe­si, Ata­türk ve İnö­nü­’nün Ter­ma­l’­de­ki anı­la­rı, otel­ler, pan­si­yon­lar, unu­tul­ma­yan
olay­lar ve anı­lar, hi­ka­ye­ler, ef­sa­ne­ler, tür­kü­ler ve İn­gi­liz­ce bö­lüm yer alı­yor.

 

Son Dakika Haberleri