BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Röportaj 11:13 28 Eylül 2014

Ka­dın­la­rı­mız Krav-ma­ga sis­te­mi­ne me­rak sar­dı

 

Tak­si­m’­de­ki Krav-ma­ga Se­cu­rity Aca­demy’ye git­ti­ğim­de ger­çek­ten çok il­ginç bir at­mos­fer kar­şı­la­dı be­ni. Ka­dın ve dö­vüş ke­li­me­le­ri­nin yan ­ya­na gel­me­si­ne pek de alış­kın ol­ma­dı­ğı­mız dü­şü­nü­le­cek olur­sa kar­şım­da­ki man­za­ra son de­re­ce il­ginç­ti. İçe­ri­de bir dü­zi­ne ka­dar ka­dın Krav-ma­ga dö­vüş tekniğini öğ­re­ni­yor­du. Be­nim de de­ne­di­ğim bu dö­vüş sis­te­mi­nin il­ginç de­tay­la­rı­na ta­nık­lık et­mek için rö­por­ta­jı­mı­za bir göz atın.

 

krav-maga-ic

 

Krav-ma­ga ne­dir?

 

Krav-ma­ga İb­ra­ni­ce­’de  ya­kın dö­vüş an­la­mı­na ge­len iki söz­cü­ğün bi­le­şi­min­den olu­şan bir dö­vüş sti­li­dir. İlk ola­rak 1948’de res­mi ola­rak Imi Lich­ten­feld ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ril­miş­tir. Krav-ma­ga çok ko­lay öğ­re­ni­len bir ya­kın dö­vüş sis­te­mi­dir ve spor de­ğil­dir. Bu sis­tem gün­lük ya­şam­da kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­miz sal­dı­rı­la­ra kar­şı dü­zen­len­miş ağır­lık­lı öz sa­vun­ma eği­ti­mi­dir.

 

‘Bu, spor değil, dövüş stilidir’

 

Krav-ma­ga spo­ru­nu bi­ze an­la­ta­bi­lir mi­si­niz? Bu spo­ru ya­pa­bil­menin özel­lik­leri nedir?
Tek­rar edi­yo­rum. Bu bir spor de­ğil, dö­vüş sti­li ve­ya sis­te­mi. Öğ­ren­mek ise ko­lay. Üs­te­lik ön bil­gi­ye, dö­vüş tekniklerinde sü­re­gel­di­ği gi­bi di­sip­li­ner bir do­jo man­tı­ğı­na ve tec­rü­be­ye ge­rek ol­ma­dan her­kes ko­lay­ca öğ­re­ne­bi­lir ve uy­gu­la­ya­bi­lir. Te­mel ola­rak si­zin gü­cü­nüz bi­zi il­gi­len­dir­mez, sal­dır­ga­nın gü­cü­nü ona kar­şı yö­nel­te­rek teh­li­ke­yi sa­vuş­tu­rur­su­nuz. Özet­ler­sek mi­ni­mum kuv­vet­le mak­si­mum za­rar ver­mek pren­si­bi üze­ri­ne ku­ru­lu­dur.

 

‘Üç ayda öğrenilebiliyor’

 

krav-maga-ic2

 

Bu spor­la uğ­raş­ma­ya ne za­man baş­la­dı­nız?
İlk ola­rak 1994 yı­lın­da Fran­sa’da Clo­se Qu­ar­ter Com­bat sis­te­mi ile ta­nış­tım. 1996 yı­lın­da İs­ra­il’­de Krav-ma­ga eği­tim­le­ri­ne git­tim. 2007 yı­lın­da ilk aka­de­mi­yi aç­tım. 2014 yı­lın­da 70 ül­ke ara­sın­da ba­şa­rı sağ­la­ya­rak Kmg Krav-Ma­ga Glo­bal di­rek­tör­lü­ğü­nü al­dık.
Kim­ler ter­cih edi­yor?
Ken­di­si­ni ko­ru­mak is­te­yen her­kes ge­li­yor. Ka­dın­lar ve özel şir­ket ça­lı­şan­la­rı da grup oluş­tu­ra­rak ta­lep­te bu­lu­na­bi­li­yor. Özel­lik­le son dö­nem­de ka­dın öğ­ren­ci­ler­le ça­lı­şı­yo­ruz. Çün­kü bir ka­dın üç ay gi­bi bir sü­re için­de ken­di­sin­den kat kat kuv­vet­li bir er­ke­ğe kar­şı ken­di­ni ko­lay­ca sa­vun­ma­yı öğ­re­ne­bi­li­yor.
Krav-ma­ga­’da han­gi ül­ke da­ha ba­şa­rı­lı?
Ka­dı­na şid­detin artış gösterdiği, ad­li olay­la­rın yoğun ol­du­ğu ül­ke­ler daha başarılı.
Pe­ki bu ül­ke­ler han­gi­le­ri…
Tay­land, Pa­kis­tan, Hin­dis­tan, hat­ta Yu­na­nis­tan gi­bi ül­ke­ler­de Krav-ma­ga öğ­ren­ci­le­ri­nin ar­tı­şı­nı göz­lem­le­dim.
Bu ül­ke­ler ara­sın­da Tür­ki­ye yok mu?
Ma­ale­sef var. Ha­fı­zam be­ni ya­nılt­mı­yor­sa ka­dı­na şid­det­te ilk 5’te­yiz. Za­ten son dö­nem­de ka­dın­lar ge­lip ög­ren­ci ol­mak is­ti­yor­lar. Hat­ta grup şek­lin­de ge­len­ler bi­le var.

 

RÖPORTAJ: Edda SÖNMEZ

FOTOĞRAFLAR: Mert ARISLAN

Son Dakika Haberleri