BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Lezzet 14:12 26 Ekim 2014

Mekan: Deli Kasap

Et severlerin vazgeçilmez mekanı olacak

 

Gur­me res­to­ran mar­ka­la­rı­nın en iyi­le­ri­ni, Av­ru­pa­’nın en bü­yük­le­ri­ni, Ana­do­lu Ya­ka­sı’­nın ilk­le­ri­ni bün­ye­sin­de bu­lun­du­ran Bul­var 216, Öz­gür Şe­f’­in muh­te­şem kon­sep­ti­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Öz­gür Şe­f’­in “De­li Ka­sa­p” mar­ka­sı ile aça­ca­ğı me­kan­da A’­dan Z’­ye her­ke­se hi­tap eden ve ta­ma­men Türk da­mak ta­dı dü­şü­nü­le­rek ha­zır­lan­mış ste­ak ve bur­ger­ler et se­ver­le­rin vaz­ge­çil­me­zi ola­cak. Öz­gür Şef, ye­ni res­to­ra­nı ile il­gi­li ola­rak, “Bul­var 216 çok özel bir me­kan. Gur­me mar­ka­la­rın yo­ğun ol­du­ğu güç­lü bir pro­je ola­rak ta­sar­lan­mış. Ya­rat­mış ol­du­ğu­muz kon­sep­tin bu­ra­ya çok ya­kı­şa­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Ben de bir Ata­şe­hi­r’­li ola­rak, bek­len­ti­le­ri faz­la­sıy­la kar­şı­la­ya­ca­ğı­mız­dan emi­ni­m” de­di. Bul­var 216, şeh­rin en ca­zip nok­ta­sın­da ha­ya­tı çok sev­di­re­cek özel­lik­le­re sa­hip bir iş, alış­ve­riş ve lez­zet dün­ya­sı ya­rat­mak ama­cıy­la ta­sar­lan­dı. İs­tan­bu­l’­da gün­lük ya­şa­ma ye­ni bir bo­yut ka­zan­dı­ra­cak olan bu de­ğer­li pro­je, İstanbul’da Ba­tı Ata­şe­hi­r’­in kal­bin­de yer alı­yor.

 

 

Son Dakika Haberleri